Marc Dutroux: de horoscoop van een dwingeland

Marc Dutroux ontvoerde in de jaren 1995 en 1996 een aantal jonge meisjes, die werden opgesloten, verkracht en vermoord. Op 15 augustus 1996 werd hij gearresteerd.
Het negatieve gevolg van die arrestatie is dat iedere volwassene die zich aangetrokken voelt tot minderjarigen als een potentiële Dutroux werd gezien. Het kwaad van Dutroux leidde naar een ander kwaad: de heksenjacht.
Objectief gezien betekent dit een vernietiging van de menselijke persoonlijkheid, een levensgevaarlijke ontwikkeling, omdat juist de ontpersoonlijking van de mens de bron is van het kwaad, waar Dutroux deel van uitmaakte.
Cultuur is de strijd aangaan met gelijkschakeling. Cultuur is Persoon, Mens mogen zijn. Dat betekent in een rechtstaat het recht van de burger om op een individuele wijze behandeld te worden essentieel is.
Lees meer over dit bericht

Wouter Bos: een bitterzoete symfonie

It’s a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
You’re a slave to money – then you die

 

Wouter Bos, inmiddels ex-politicus, omschreef zichzelf in interviews als een verschrikkelijke softie.
Bij zijn vertrek uit de politiek plaatste hij de in zijn ogen softe wereld van ‘het gezin’, ‘de familie’ en ‘de kinderen’ boven de harde wereld van de politiek.
Waar vrouwen door linkse feministen worden opgeroepen de kinderwagen de deur uit te doen, daar schafte Wouter zichzelf een superkinderwagen aan…
Twijfel, onzekerheid, niet echt meer geloven in de stellige ideogische uitspraken die bij partijleiderschap horen speelden ook een rol.
In de(jaren geleden)  door de VPRO uitgezonden WOUTER-TAPES zag je weinig terug van het optimisme dat sociaal-democraten zeggen uit te dragen.

Lees meer over dit bericht

De ‘Islamitische’ Horoscoop van Geert Wilders

Is Geert Wilders een moslim, zonder het zelf te weten?
Dat is een vraag die in positieve zin beantwoord kan worden wanneer je een blik slaat op zijn geboortehoroscoop.
Geert is (volgens bronnen op het internet) geboren in Venlo op 6 september 1963, ’s morgens rond 2u 50m.
Wat opvalt is de sterke positie van het dierenriemteken KREEFT, een Waterteken dat volgens astrologen geregeerd wordt door de MAAN, een hemellichaam dat al vanaf het prille begin van de menselijke beschaving geassocieerd werd met vrouwelijk-moederlijke waarden, zoals  zorgzaamheid, bescherming, nationale, eenheid en positieve bescherming van ‘het volk’ (dit in tegenstelling tot PLUTO – heerser van het teken Schorpioen – die voor massificatie, massahysterie en straatterreur staat – zaken die centraal stonden in de door het Westen – dus ook door Geert Wilders – gesteunde opstanden: de ‘Arabische lente’).

Lees meer over dit bericht

Goden & Modern nihilisme

Duizenden jaren voor onze jaartelling ontwikkelde een niet-Semitisch volk, de Sumeriers, het astrologische wereldbeeld.
Wie op een oppervlakkige wijze hun goden en helden galerij bekijkt zal weinig orde in de ogenschijnlijke chaos ontdekken. Wie echter de astrologische visie op het bestaan als ijkingspunt hanteert zal al spoedig inzien dat alle verhalen over goden en helden in dienst staan van het astrologische wereldbeeld, dat daarom als zo belangrijk wordt ervaren omdat het de mens in staat stelt los te breken uit een toestand van barbaars-chaotische stilstand (de mens als gevangene van het wetteloze recht van de sterkste), teneinde een beschavingsgeschiedenis in het leven te roepen, die gekenmerkt wordt door wet, orde en sociaal, op verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerd, bestuur.
Onder de belangrijkste Mesopotamische uitvindingen worden gerekend: irrigatietechniek en waterbeheer, verdeling van de cirkel in 360°, invoer van het 12- en 60-tallig stelsel (uren, minuten, seconden), benoeming van de dierenriemtekens, astrologische systematiek.

Lees meer over dit bericht

Islam en de lachende doders

VK-blog, geplaatst op zondag 30 maart 2008 door Wim Duzijn

1. De wetten van het universum – Mohammed B. 2003

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.” (uit de brief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh)

Mohammed B., de tot het wraakzuchtige fundamentalisme bekeerde moslim die van de rebelse opportunist THEO VAN GOGH een aangepaste held heeft gemaakt, een idool zelfs, een man waarvoor men een standbeeld heeft opgericht (een zeer anti-Islamitische daad in feite, omdat de Islam elk kleinburgerlijk proces van idolisering afwijst) heeft in het verleden laten blijken dat hij zich aangetrokken voelde tot denkbeelden die je met een beetje goede wil NEW-AGE-gedachten zou kunnen noemen, gedachten die het beginsel van de ALLES-omvattende God (de Moedergod die begrip toont voor haar kinderen: ‘kinderen blijven kinderen, wat ze ook doen’) boven de strenge Vaderlijke oordelaar plaats (de God die strengheid, straf en meedogenloze vernietiging van de Goddelozen als hoogste waarden uitdraagt).

Lees meer over dit bericht

Haat JOEP de BLUES?

We denken er zelden bij na, maar wat veel mensen ‘de moderne verlichtingsgedachte’ noemen is een vorm van denken die ooit gericht was  tegen de superioriteitsgedachte van de clerus en de adel, mensen die bij alles wat ze doen maar een moraal kennen:‘alles wat niet bij ons behoort is plebs’.

Modern zijn, zo kun je concluderen, veronderstelt dus dat je een ander niet klakkeloos de achterbuurt inwerkt op grond van  valse vormen van superioriteitsdenken.
En ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar wat te doen als je een rot karakter hebt en alleen maar rijk, beroemd en een grote liefdeloze klootzak wil zijn? Hoe moet je dan modern zijn op een manier die verlichtend werkt. Want je kunt natuurlijk heel goed en modern en een grote klootzak zijn, zo eentje die op een alles en iedereen verduisterende wijze een potje grof gaat zitten schelden op zijn medemensen…

Lees meer over dit bericht

Jazz: autoritaire straatcultuur

JAZZ is een muziekuiting die tientallen jaren lang een bindende kracht is geweest in Amerika. Jazz was straatcultuur die werd gedomineerd door ‘heren van stand’ – gestileerde chaos en emotionaliteit zou je kunnen stellen, een verbond, astrologisch gezien, tussen de positief-autoritaire Steenbok en de sentimentele, emotionele Schorpioen, het teken dat bij uitstek ‘de straat’, ‘het gewone volk’, ‘de massa’ symboliseert, volk dat via  sentiment de destructieve krachten in bedwang houdt.

Lees meer over dit bericht

De ont-oudering van George W. Bush

een astrologische visie op macht en politiek

George W. Bush, ooit president van wat ‘het machtigste land op aarde’ wordt genoemd, is een ‘watje’. Daar kan de arme ziel ook niks aan doen, omdat hij (vanuit astrologisch oogpunt bezien) als ‘watje’ geboren is. Je bent wat je bent en je kunt een hoop veranderen aan jezelf, behalve datgene wat je werkelijk bent.
Daarom zeggen alle wijsheid-scholen dat je niet moet proberen iemand anders te worden, nee, alles wat je moet doen is het herstellen van je wezenlijke zelf, een zelf dat door de opvoeding ontdaan is van zijn kinderlijke volledigheid, zodat mensen proberen een gevoel een heelheid te ontlenen aan een surrogaatidentiteit: de nationaliteit, het geloof, de politiek, etc…

Despoten en tirannen ontkennen die pessimistisch-fatalistische waarheid, die het fundament is van het gnostisch-astrologische wereldbeeld, een wereldbeeld dat zowel statisch (fatalistisch: je bent wat je bent) als dynamisch (voluntaristisch: je moet weer echt en/of volledig worden) is.

Lees meer over dit bericht

Verbeelding & Macht

VK-blog, geplaatst op 10 oktober 2005

1. Inleiding van Simon Vinkenoog

De Beweging van Vijftig markeerde een revolutie die in ons taalgebied een ongekende literaire energie genereerde. Paul Rodenko’s bloemlezing Nieuwe griffels schone leien (1954) werd een buitengewoon verkoopsucces en overal in de Lage Landen begonnen jongelingen experimentele verzen te schrijven. Het soepele parlando en de exuberant romantische beeldspraak van HANS ANDREUS werden populair en al snel klassiek, maar de echte poëtische omwenteling voltrok zich vooral bij Lucebert en Hugo Claus.

Apocrief / de analphabetische naam (1952) en De Oostakkerse gedichten groeiden uit tot paradigmatische bundels van de naoorlogse Nederlandstalige lyriek. Extreme, vaak extatische ervaringen en gevoelens werden er in niet minder extreme beelden gevat. De poëtische taal werd er expliciet tot onderwerp gemaakt. En Buelens toont dat dan aan met drie regels van Lucebert:

ik ben een taal
die als water wegzwemt naar een tuil
lucht.

Zo voel ik mij, op weg naar de tuin. Boek gaat mee. Boekje open; we gaan er mee door. Jelui Simon. (Simon Vinkenoog, 7-10-2005)

Lees meer over dit bericht

De Zwarte Mis

“Wij armen zijn er het minst in opgevoed, onder een zwarte hemel te genieten van de korte momenten van opklaringen. Maar slechts hij kan vrolijk zijn die weet wat op hem wacht.” Ludwig Marcuse in: Het Pessimisme (Arbeiderspers 1966) 

Alles is zoals het is

Astro-Anarchisme is een begrip dat weinig op ‘de politiek’ gerichte mensen schijnt te inspireren. Hetgeen niet zo bijzonder vreemd is, omdat de werkelijkheid waar de woorden ‘astrologie’ en ‘anarchisme’ naar verwijzen niet serieus genomen worden binnen een wereld waarin de sleutelwoorden: opschepperij, dikdoenerij, ideologieverdediging, maakbaarheid, economisch determinisme, vals optimisme en schijnsolidariteit zijn.

Als realistisch buitenbeentje, ZON in het nuchtere teken STEENBOK en de planeet SATURNUS dominant geplaatst in de horoscoop (zie de tekening), helemaal gericht dus op wat mensen ‘de zwarte krachten’ in deze wereld noemen, heb ik doelbewust gekozen voor het samenbrengen van twee door de politieke maakbaarheidsdenkers afgewezen zaken, te weten de astrologie, die gebouwd is op de realistisch-pessimistische aanname dat alles wat is altijd heeft bestaan en nooit veranderd zal kunnen worden, en het anarchisme, dat gebouwd is op de aanname dat vrijheid alleen daar kan ontstaan waar alle vormen van vals autoritair gedrag worden aangevallen.
Tegen elke politieke ideologie dus die aan het eigen karakter gebonden individuele verantwoordelijkheid ontkent.
Wie een SATURNAAL mens is mag zijn nuchtere, eenzelvige en afstandelijke karakter niet verloochenen en zichzelf niet weg laten psychologiseren door moralistische dwingelanden die een hallekidee wereld tot wetenschappelijke norm verheffen. Wetenschappers die de ernst ontkennen zijn doodgewone oppervlakkige onbenullen.

Lees meer over dit bericht