Marc Dutroux: de horoscoop van een dwingeland

Marc Dutroux ontvoerde in de jaren 1995 en 1996 een aantal jonge meisjes, die werden opgesloten, verkracht en vermoord. Op 15 augustus 1996 werd hij gearresteerd.
Het negatieve gevolg van die arrestatie is dat iedere volwassene die zich aangetrokken voelt tot minderjarigen als een potentiële Dutroux werd gezien. Het kwaad van Dutroux leidde naar een ander kwaad: de heksenjacht.
Objectief gezien betekent dit een vernietiging van de menselijke persoonlijkheid, een levensgevaarlijke ontwikkeling, omdat juist de ontpersoonlijking van de mens de bron is van het kwaad, waar Dutroux deel van uitmaakte.
Cultuur is de strijd aangaan met gelijkschakeling. Cultuur is Persoon, Mens mogen zijn. Dat betekent in een rechtstaat het recht van de burger om op een individuele wijze behandeld te worden essentieel is.
Lees meer over dit bericht

Wouter Bos: een bitterzoete symfonie

It’s a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
You’re a slave to money – then you die

 

Wouter Bos, inmiddels ex-politicus, omschreef zichzelf in interviews als een verschrikkelijke softie.
Bij zijn vertrek uit de politiek plaatste hij de in zijn ogen softe wereld van ‘het gezin’, ‘de familie’ en ‘de kinderen’ boven de harde wereld van de politiek.
Waar vrouwen door linkse feministen worden opgeroepen de kinderwagen de deur uit te doen, daar schafte Wouter zichzelf een superkinderwagen aan…
Twijfel, onzekerheid, niet echt meer geloven in de stellige ideogische uitspraken die bij partijleiderschap horen speelden ook een rol.
In de(jaren geleden)  door de VPRO uitgezonden WOUTER-TAPES zag je weinig terug van het optimisme dat sociaal-democraten zeggen uit te dragen.

Lees meer over dit bericht

De ‘Islamitische’ Horoscoop van Geert Wilders

Is Geert Wilders een moslim, zonder het zelf te weten?
Dat is een vraag die in positieve zin beantwoord kan worden wanneer je een blik slaat op zijn geboortehoroscoop.
Geert is (volgens bronnen op het internet) geboren in Venlo op 6 september 1963, ’s morgens rond 2u 50m.
Wat opvalt is de sterke positie van het dierenriemteken KREEFT, een Waterteken dat volgens astrologen geregeerd wordt door de MAAN, een hemellichaam dat al vanaf het prille begin van de menselijke beschaving geassocieerd werd met vrouwelijk-moederlijke waarden, zoals  zorgzaamheid, bescherming, nationale, eenheid en positieve bescherming van ‘het volk’ (dit in tegenstelling tot PLUTO – heerser van het teken Schorpioen – die voor massificatie, massahysterie en straatterreur staat – zaken die centraal stonden in de door het Westen – dus ook door Geert Wilders – gesteunde opstanden: de ‘Arabische lente’).

Lees meer over dit bericht

Civilisation & Moon And Star Symbolism

The Dutch government is looking at legal options to stop Turkish politicians coming to the Netherlands to win support among ethnic Turks for legislation giving greater powers to president Tayyip Erdogan.
Foreign minister Mevlüt Cavusoglu is planning to hold a rally in Rotterdam on March 11 to win support for a yes vote in the Turkish referendum on amending the constitution, Dutch media said on Saturday.
Prime minister Mark Rutte has said the visit, planned for just four days before the Dutch general election, is ‘undesirable’. ‘We are not going to cooperate,’ Rutte said. ‘Dutch public spaces are not the place for other country’s political campaigns.’


Lees meer over dit bericht

Goden & Modern nihilisme

Duizenden jaren voor onze jaartelling ontwikkelde een niet-Semitisch volk, de Sumeriers, het astrologische wereldbeeld.
Wie op een oppervlakkige wijze hun goden en helden galerij bekijkt zal weinig orde in de ogenschijnlijke chaos ontdekken. Wie echter de astrologische visie op het bestaan als ijkingspunt hanteert zal al spoedig inzien dat alle verhalen over goden en helden in dienst staan van het astrologische wereldbeeld, dat daarom als zo belangrijk wordt ervaren omdat het de mens in staat stelt los te breken uit een toestand van barbaars-chaotische stilstand (de mens als gevangene van het wetteloze recht van de sterkste), teneinde een beschavingsgeschiedenis in het leven te roepen, die gekenmerkt wordt door wet, orde en sociaal, op verantwoordelijkheidsgevoel gebaseerd, bestuur.
Onder de belangrijkste Mesopotamische uitvindingen worden gerekend: irrigatietechniek en waterbeheer, verdeling van de cirkel in 360°, invoer van het 12- en 60-tallig stelsel (uren, minuten, seconden), benoeming van de dierenriemtekens, astrologische systematiek.

Lees meer over dit bericht

Amerika en de Tempelmythe

JOSEPHUS (Antiquities of the Jews – Book XX)

In de tijd waarin CUREANUS als Romeins bestuurder de joodse  zaken beheerde brak er in Jeruzalem groot tumult uit. Het gebeurde tijdens  het feest dat men PASEN noemt, een periode waarin men ongedesemd brood eet. Een  grote menigte had zich verzameld in Jeruzalem en omdat CUREANUS bang was voor ongeregeldheden had hij een Romeins regiment  opdracht geven binnen de tempelmuren toezicht te houden, een maatregel die  altijd genomen werd tijdens grote volksfeesten.
Op de vierde dag van de  feestelijkheden gebeurde het echter dat een soldaat zijn tuniek liet zakken en  daarbij openlijk zijn geslachtsdelen toonde aan de menigte op het  tempelplein.   De reacties waren furieus.  Dit was niet een daad  die gericht was tegen het volk, maar tegen God, stelden sommige geestelijke  leiders, en zij verweten CUREANUS de soldaat doelbewust te hebben aangezet via  obsceen  gedrag het volk te provoceren.

Omdat de joodse leiders niet voor rede vatbaar waren nam CUREANUS het besluit  alle legeronderdelen in volledige wapenuitrusting te stationeren in het fort  ANTONIA, dat boven de tempel verheven was, zodat er een goed zicht was op alle  activiteiten in het tempelcomplex. Toen het verzamelde volk de grote legermacht  zag raakte het in paniek en het vluchtte weg… Veel mensen vonden daarbij in de  nauwe straten de dood,  zodat de dag die een feestdag had moeten zijn een  dag van rouw werd.

En dat alles alleen maar vanwege de  obscene daad van een enkele sodaat…

Lees meer over dit bericht

Anarchisme versus xenofobie

Astrologie zou je kunnen zien als de amorele tegenpool van wat ‘het joods-christelijke denken’ wordt genoemd.
Joods-christelijk denken is de door Amerikaanse neoconservatieven in het leven geroepen combinatie van nieuw-testamentisch verzet tegen de joodse wet (de christelijk-anarchistische Jezus die door een hogepriesterlijk hof uit de gemeenschap wordt verwijderd) en oud-testamentische hogepriesterverering (de verpolitiseerde clerus die een speciale band met een groepsgod onderhoudt en alles wat ongehoorzaam is tot ketter uitroept).

Astrologie ontkent het religieuze verhaal waar het joods-christelijke denken zich op beroept. Niet omdat astrologie een God of een Goddelijke Schepper ontkent, maar omdat astrologie anti-theïstisch is  – hetgeen niet hetzelfde is als anti-deïstisch.

Deïsme is een religieus-filosofische opvatting die God als transcendenteoorzaak van de natuurwetten beschouwt. Dit houdt in dat God weliswaar de schepper van het universum is, maar sinds de schepping op geen enkele wijze ingrijpt in het proces van de natuurwetten. Deze leer is een gevolg van het modernistische rationalisme en een vervolg op het theïsme, de opvatting dat God ook immanent is (en dus in sommige gevallen uitzonderingen op de natuurwetten maakt).  WIKIPEDIA

De joods-christelijke opvatting dat er ooit voorouders van diegenen die zich ‘jood’ noemen in gevangenschap leefden binnen het Egypte van de farao’s wordt door geen enkel historisch feit ondersteund. Ook zijn er geen sporen gevonden van de trektocht die Hebreeuwse stammen (de namen jood en Israëliet bestonden nog niet) gemaakt zouden hebben naar ‘het beloofde land’.
Het waren de Makkabeeën die in het jaar 167 (v.Chr.) binnen het gebied dat JUDEA wordt genoemd een onafhankelijke staat in het leven riepen, een staat die zich distantieerde van de seculiere, Hellenistische overheersing (die niet vijandig tegenover de astrologie stond) en koos voor de terugkeer naar de hogepriesterlijke wet. Die staat heeft slechts een korte tijd bestaan (164 – 63 v.Chr.). In het jaar 63 v.Chr. werd het gebied ingelijfd binnen het Romeinse Rijk (dat ook zeer positief tegenover astrologie stond).

Lees meer over dit bericht

De Aarde als Gemeenschappelijk Huis

VKblog van maandag 13 oktober 2008 11:19 door Wim Duzijn

“Multiculturalism (cultural Marxism) is an anti-European hate ideology designed to  deconstruct European culture, traditions, Christendom, ethnic groups and even nation  states. We cannot defeat multiculturalism until we defeat Marxism as it is two sides of the  same coin. Multiculturalism is Marxism, Marxism is multiculturalism. Do not have any  doubt about this. A liberal right winger might claim that he is not a cultural Marxist but a  globalist. He should however know that a globalist is the exact same thing as a cultural   Marxist. Because there are only two cultural poles; if you are not cultural conservative  then you are a cultural Marxist..”

ANDERS BREIVIK, vijand van de sociaal-democratie, verdediger van een joods-christelijke monocultuur.

Lees meer over dit bericht

Het echte conservatisme

We leven momenteel in een wereld waarin een welhaast Babylonische spraakverwarring heerst. Mensen kijken rond op internet, knippen hier wat teksten weg, halen daar een paar woorden vandaan en ze vragen zich zelden af of al die verschillende woorden en begrippen wel bij elkaar passen.

Een frappant voorbeeld van dat chaotische knipseldenken is ANDERS BREIVIK, de man die zichzelf ‘christelijk en ‘conservatief’ noemt, maar die desondanks in een manifest dat zijn blinde agressie dient te rechtvaardigen het niet christelijke en niet conservatieve zionisme verdedigt, niet de anarchistisch-socialistische versie dus (‘joden moeten de wereld een beetje beter en leefbaarder maken’), maar de rechts-tribalistische versie die monotheïsme om wil zetten in een xenofobie bevorderende vals-moralistische oorlogszuchtige monocultuur.
Zijn zachtheid heeft hij overboord gezet en de gevangenisdirectie heeft hij gevraagd hem in donkerrode trui de rol van strijder te laten spelen. Een verwijzing naar ‘de eeuwige oorlog’ die door rechtse zionisten wordt gepreekt.

Dat is de reden waarom ik hier op mijn ASTRO-ANARCHO-site aandacht besteedt aan wat ik ‘het echte conservatisme’ noem, een denkrichting die de ontkenning is van Messianistisch en utopistisch ideologisch denken, omdat er ruimte wordt geschapen voor relativerend pessimisme, dat kan voorkomen dat mensen, gedreven door blinde haatgevoelens,  in anderen het absolute kwaad gaan zien.

Lees meer over dit bericht

Frits Bolkestein & De Tempel

VKblog, woensdag 17 februari 2010 12:32 door Wim Duzijn

“Het is heerlijk als je de levende Heer  mag leren kennen. Zijn woorden op schrift te lezen. Leren horen dat Hij het is die spreekt. Je aanspreekt in het heden van Zijn en mijn leven. Wat mij al lang geleden gegrepen heeft is Jezus’ woord: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Dat geldt voor elke dag, voor elk gebed….” ds. E.A. de Boer (www.jezusontdekken.nl)

De Volkskrant, een krant die het woordje VOLK beter kan vervangen door het wat chiquer ogende woordje  BOBO,  gezien de grote bewondering die de redactie heeft voor mensen die het ‘gemaakt’ hebben in het leven, laat in haar editie van 31-8-2006 SUPERBOBO Frits Bolkestein ‘onze Westerse waarden’ verdedigen, en daarmee ‘ons joods-christelijke gedachtegoed’, dat tegenwoordig niet meer verdedigd wordt door de christelijke partijen in ons land, maar door rijke liberale zakenlieden die teruggekeerd zijn naar pre-revolutionaire tijden: “Jij, meneer pastoor houdt ze dom, zodat wij zalvend en slijmend vooraan in de kerk kunnen zitten met onze dikke volle geldbuidels…”
Zelfs Abraham Kuyper, oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij zou zich omdraaien in het graf wanneer we deze verschrikkelijke boodschap op zijn marmeren grafsteen zouden deponeren.

Lees meer over dit bericht