Religie & Vrijheid

Lees meer over dit bericht

Advertenties

Moderne Stamhoofden

“Teaching Jewish heritage isn’t only about building identity; at the risk of sounding racist, its about ensuring the survival of the tribe.” Raanan Gissin (belangrijkste adviseur van Ariel Sharon)

So why is tribalism and our ethnic heritage so important? Despite what the Marxists would like to believe, our genetical heritage is the most important cultural marker…” Anders Breivik (massamoordenaar en christelijk-zionist)


Het woordje tribalisme, gezien als verwijzing naar een wereld van collectieve oerdriften, waar de mens die ‘massa’ te worden de mensheid verdeelt in ‘machthebbers of gebruikers’ en ‘machtelozen of gebruikten’…, speelde ooit een rol van betekenis binnen de belevingswereld van wat men ‘de liberale intellectueel’ noemt.
In die verre, vergeten, tijden (vooral in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw, denk aan ‘De opstand der horden’ van José Ortega y Gasset) waren liberale intellectuelen anarchistisch ingestelde mensen die niet wilden behoren tot ‘de massa’, ‘de horde’ of – zoals Likoed-ideoloog Gissin het hierboven uitdrukt – ‘the tribe’ (de stam).
In die tijd was een intellectueel in staat in een simpel, eenvoudig buitenbeentje een geestverwant te zien.
Niet het elitaire antigevoel (‘wij zijn machtige stamhoofden die een geestelijk gelijkgeschakelde horde aanvoeren’) bepaalde de keuzevrijheid van een intellectueel, maar het simpele besef dat intelligentie alleen daar kan bestaan waar de ratio een verbond sluit met al datgene wat van een mens een vrije, eenvoudige of kinderlijke, eenling maakt.
Een liberaal, simpel gezegd, verdedigde het vrije individu en hij verwierp alle vormen van collectivisme die de geestelijk onafhankelijke eenling tot gemarginaliseerde zondebok willen uitroepen.

Lees meer over dit bericht

Vrijheid en Propaganda

Constitutie van de Russische Federatie

Article 29: Het vrije woord als wapen tegen grootheidswaan

1. Everyone shall be guaranteed freedom of thought and speech.
2. Propaganda or agitation, which arouses social, racial, national or religious hatred and hostility shall be prohibited. Propaganda of social, racial, national, religious or linguistic supremacy shall also be prohibited.
3. Nobody shall be forced to express his thoughts and convictions or to deny them.
4. Everyone shall have the right freely to seek, receive, transmit, produce and disseminate information by any legal means. The list of types of information, which constitute State secrets, shall be determined by federal law.
5. The freedom of the mass media shall be guaranteed. Censorship shall be prohibited.

president.kremlin.ru

Lees meer over dit bericht

Friedrich Weinreb en het anarchisme

“I will always know that I am perhaps  the biggest champion of cultural conservatism, Europe has ever witnessed since 1950. I am  one of many destroyers of cultural Marxism and as such; a hero of Europe, a savior of our  people and of European Christendom – by default. A perfect example which should be copied, applauded and celebrated. The Perfect Knight I have always strived to be. A Justiciar Knight is a destroyer of multiculturalism, and as such; a destroyer of evil and a  bringer of light…” ANDERS BREIVIK.

Anders  Breivik ziet zichzelf als een  man die het recht heeft terwille van ‘de goede zaak’ (bestrijding van ‘het kwaad’) alle middelen die hem ter beschikking staan te gebruiken.
Moorden in dienst van ‘de goede zaak’ moet in zijn ogen ‘moreel juist’ worden genoemd. Precies die instelling die het anarchisme afwijst in Messianistisch georienteerde samenlevingen, waarin moraal weinig meer mag zijn dan een instrument is in handen van oorlogszuchtige, vernielzuchtige potentaten die de begrippen ‘rationeel’ en ‘recht’ vervangen door het vage fatsoensbegrip ‘goede zaak’.

In mijn artikelenreeks over het anarchisme ditmaal een bijdrage die gewijd is aan het anarchisme van Friedrich Weinreb, een man die volgens de dualistische (zwart-wit) filosofie van Anders Breivik gezien zou moeten worden als ‘verdediger van het rechts-conservatieve zionisme’, een opvatting die – zoals onderstaand artikel laat zien – niet overeenkomt met de werkelijkheid,  die altijd complexer is dan de clichebeelden die strijders voor ‘de goede zaak’ geneigd zijn op te bouwen.

Lees meer over dit bericht

Babylon, verdediger van het multiculturalisme

De Noorse monoculturalist ANDERS BREIVIK, die zichzelf opwierp als een Goddelijke Mannelijke Strijder die de strijd diende aan te  binden met alles wat MULTICULTUREEL en MATRIARCHAAL in onze samenleving is, verdedigde in zijn manifest de staat ISRAEL,  in zijn ogen een conservatieve, monoculturele, tribale machowereld,  die verwijst naar een universele   ‘joods- christelijke’ denkwereld, waarin geen plaats mag worden ingeruimd voor anarchisme of multiculturalisme (ontheiliging van idolen) en vervrouwelijking  van de man (medelijden tonen met mensen die anders zijn).

Als astro-anarchist (iemand die het anarchisme van het pre-christelijke denken als een positief gegeven ziet en in vrouwelijke mannen geen vijanden ziet) ben ik een  uitgesproken tegenstander van monocultuur (monotheïsme) en patriarchale strengheid (klerikaal elite-denken). Vandaar dit blog,  waarin aandacht wordt besteed aan het door joodse christenen (en ook door Islamitische fundamentalisten) verfoeide BABYLON.

Lees meer over dit bericht

Bijbelse Wet en Holistisch Anarchisme

VK-blog, donderdag 8 november 2007 13:51 door Wim Duzijn

Nu in NOORWEGEN een verdediger van ‘de joods-christelijke cultuur’ bij een aanval op ‘de sociaal-democratie’ 80 mensen heeft omgebracht, in een poging  mensen te waarschuwen voor ‘de gevaren van de Islam’, lijkt het me goed een blog dat vier jaar geleden geschreven werd hier te herplaatsen. Niet vanwege het verlangen de dader als een soort geïsoleerde gek hier de rol van duivel te laten spelen (een vorm van vals-moralistisch gedrag dat juist ten grondslag lag aan het gedrag van de dader), maar om te laten zien dat de blinde, meedogenloze aanval op mensen die er een andere mening op na houden een voortvloeisel is van een vorm van moralistisch geloofsdenken (religieus of antireligieus, dat maakt niets uit) dat gebouwd is op wat New Age denkers ‘de verdelende, haat zaaiende wereld van het dualisme’ noemen, een wereld die binnen alle oude wijsheid systemen gezien wordt als een vorm van kwaad die de intelligente mens overwinnen moet.

Lees meer over dit bericht

Adolf Hitler & Het Meesterras

VKblog, vrijdag 3 juli 2009 11:12 door Wim Duzijn

“Hitler sees the Aryan race as the motor for the whole world’s development, for without the Aryans no-one else has the ability to develop cultures.
It is also this idea of the Germans as the superior culture-creating race that gives it the right to enslave lesser races, for they are in Hitler’s eye all are working towards the best end product for the world.
The protection, and expansion, of the German race is then of the highest priority. How can the German race be protected though? The answer to this is given by Hitler. He says that the state must intervene in the lives of ordinary people and control what they are allowed to do…” (anonieme bron)

De Messias

Nog altijd zijn er maar weinig mensen die in willen zien dat het Nationaal-Socialisme van Adolf Hitler in de eerste plaats een Messiaans-utopistische beweging was, die het Duitse Volk (ook wel – en volstrekt ten onrechte – het Arische ras genoemd) tot uitverkoren volk uitriep. Dat volk vormde in zijn totaliteit ‘de staat’, maar was tegelijkertijd de dienaar van de staat, omdat de staat binnen een Messiaanse ideologie altijd op een zodanige wijze vergoddelijkt wordt dat een groep gehoorzaamheid verlangende leiders er de verpersoonlijking van wordt.

Als utopisch heilsdenker zag Hitler in het joodse volk zowel een vriend (een gelijke) als een vijand (iemand die juist omdat hij een gelijke is gevaarlijk is).

– Een vriend was hij, omdat het joods-zionistische ideaal en het nationaal-socialistische ideaal gelijkvormig waren: beide bewegingen zijn een mengsel van anarcho-fascistische, socialistische en quasi-religieuze idealen en claimen op grond daarvan geestelijke, morele en politieke superioriteit.
– Een vijand omdat er in de wereld maar een meesterras kan bestaan zodat het de plicht is van de meesterrassen elkaar op leven en dood te bestrijden, een opvatting die aangeeft dat jodendom voor Hitler niet op geestelijk vlak opererend judaïsme (Messiasloze religie) was, maar op macht en invloed gericht zionisme (quasi-religieuze machtsideologie, die gebaseerd is op Ezraistisch-farizeïsch Messiasdenken dat het begrip ‘God’ koppelt aan de eigen uitverkoren, dus ‘meesterlijke’, groep).

Lees meer over dit bericht

Moslimbroeders & Burgermansfatsoen

In een wereld waarin MACHT=RECHT-denkers de dienst uitmaken zal nooit een poging worden gewaagd een dialoog in  gang te zetten, die het mogelijk maakt ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen op te heffen. De MACHT=RECHT- denker leeft van polarisatie, hij heeft vijanden nodig, omdat alleen de duivel hem in staat stelt een ‘goddelijke’ wereld op te  bouwen waarin hij ‘de absoluut goede’ is. Heel concreet gesteld: Hij aanbidt het Eigen Heilige Eigen Land, dat door idolenaanbidders tot  God (de Almachtige) wordt  uitgeroepen. Die God is geen vredelievende God. Hij weigert op een evangelische wijze zijn vijanden lief te hebben. Alles wat Hij wil en kan is de Ander demoniseren  – van hem een eeuwig  rechteloze vreemdeling maken.

Het mag rustig merkwaardig genoemd worden dat in een wereld die zich modern en verlicht noemt (zaken die  tegenwoordig worden gelijkgesteld aan het woordje  ’democratie’, een woord dat in feite alleen maar verwijst naar de  werkelijkheid ‘volk’) niemand de moed durft op te brengen het begrip ‘Heilig Land’ aan te vallen. Lees meer over dit bericht