Over Het Leven En De Dood

Over Het Leven En De Dood
Wim Duzijn, september 2002

Info: Dit artikel is geschreven in het jaar 2002, het jaar waarin via demonisering van het Baathism in Irak en het tot absolute waarheid uitroepen van door oorlogszuchtige sadisten in het leven geroepen leugens het klimaat werd geschapen voor een oorlog die door eerlijke mensen ‘illegaal’ werd genoemd…
Demonisering van tegenstanders en het tot waarheid uitroepen van leugens vormen nog altijd het hoofdbestanddeel van Amerikaans-Israëlisch politiek denken, hetgeen voor mij de reden is tot herplaatsing over te gaan…


 

Hoewel we in een wereld leven die zich vrij noemt, zijn we ons er niet van bewust dat die zogenaamd vrije wereld wordt gedomineerd door mensen die in het geheel niet vrij zijn, mensen die zich laten leiden door waandenkbeelden, die niet door intelligente, vrijheidslievende geesten ter discussie mogen worden gesteld.
Waandenkbeelden zijn niet het exclusieve eigendom van kleine, tot zondebok uitgeroepen religieuze of politieke bewegingen.
Een dergelijke opvatting (de negatieve wil om al het kwaad van de wereld, inclusief het eigen kwaad, in ‘slecht’ gemaakte enkelingen te projecteren) moet ook gezien worden als waandenkbeeld, een poging van zich ‘vrij’ noemende schijnintellectuelen zichzelf een aureool van liberale vrijgevochtenheid op het hoofd te plaatsen, die – omdat het hier een waandenkbeeld betreft – er alleen maar toe leidt dat werkelijk vrije geesten hun zogenaamd liberale wereldje uit worden gejaagd.
Waanzin en gezond verstand gaan niet samen.
Daarom zijn momenteel de twee leiders die de wereldpolitiek domineren, George W. Bush en Tony Blair, levensgevaarlijke figuren, die niet in staat zijn schijn en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden.
Ze hebben zich vastgebeten in hun rol van verdedigers van het ‘goede’, een houding die, juist omdat ze helemaal niet goed zijn, er onvermijdelijk toe leidt dat ze zich gaan gedragen als fanatici, verblinde partijgangers die niet meer voor rede vatbaar zijn, een gedragsvorm die steeds extremere vormen gaat aannemen naarmate duidelijk wordt wie ze werkelijk zijn, waar ze voor staan en welke wandaden ze op hun geweten hebben.

Bewustwording is een geestelijk proces dat pijnlijk is. Bewustwording is daarom pijnlijk omdat foutieve zelfbeelden aan stukken dienen te worden gebroken.
Starre, verbeten ideologen zijn mensen die ingekapseld zijn in een geheel van vooroordelen en ideologische dogma’s. Daarom worden ze door de hoofdpersoon in het Nieuwe Testament ‘geestelijk dode mensen’ genoemd.
Duidelijk wordt gesteld dat bij een eventuele terugkomst Jezus zal oordelen ‘levenden en doden’. Met andere woorden: het evangelie maakt onderscheid tussen waarheidlievende mensen die willen weten (de levenden) en mensen die vluchten in politieke dogma’s en fundamentalisch-religieuze leerstellingen (de doden).
Jezus zoekt de levenden: de mensen die zich niet laten leiden door waandenkbeelden, de mensen die afstand doen van het collectieve geweten, omdat collectief geweten (irrationale moraal) de uitschakeling van het persoonlijke geweten is.

Irrationeel geweten was de drijfkracht achter het Nationaal-socialisme. Het principe ‘Führer Befehl, Wir Folgen’ is de bevestiging van het kleinburgerlijke principe dat moraal de dood is van het persoonlijke geweten. De individuele burger wordt ontdaan van een eigen identiteit en opgenomen in een gemeenschap waarvan de autoritaire leiding bepaalt wat juist en goed is.
Tegen die mentaliteit gaat Jezus tekeer in het Evangelie. In zijn confrontatie met Joodse schriftgeleerden veroordeelt hij niet de waarden en normen die zij verdedigen, nee, hij veroordeelt het onvermogen die waarden en normen in het leven van alledag concreet gestalte te geven.
Jezus probeerde individuele Joden los te weken uit de collectivistische greep van het priesterdom. Hij was geen jodenhater, maar een collectivistenhater.
Collectivisme is niet hetzelfde als bijbrengen van gemeenschapszin.
Gemeenschapszin is een positief beginsel, dat gebaseerd is op de socialistische principes vrijheid en gelijkheid.
Vrijheid is niet mogelijk zonder gelijkheid, zoals gelijkheid niet mogelijk is zonder vrijheid.
Gelijkheid geeft je het recht jezelf te ontwikkelen, ook wanneer je in economisch opzicht niet nuttig bent, en vrijheid geeft je het recht een eigen oordeel te vormen, dat niet wordt beperkt door dictators die vanuit een verheven, arrogante machtspositie hun inzichten als dictaat aan anderen willen opleggen (zoals de in geestelijk opzicht dode figuren Bush en Blair dat momenteel doen: twee leiders die de geestelijke dictatuur prediken, omdat ze een tot dictator uitgeroepen vijand willen verjagen).

Een samenleving die de twee principes vrijheid en gelijkheid niet erkent zal nooit een werkelijk menselijke samenleving worden.
In zo’n samenleving ontstaan geperverteerde vormen van vrijheid en gelijkheid: Krankzinnig roofkapitalisme, zoals het Amerikaanse kapitalisme dat (zoals de Amerikaanse sociaal-democraat LaRouche dat terecht stelt) ordinair vampirisme (consumentisme) geworden is, of absurde fundamentalistische gelijkheidsidealen, zoals (Zionistisch) Jodendom en (rechts-autoritair) Islamisme, die van hun aanhangers eisen dat zij blinde vernielzuchtige roofdieren worden in dienst van de heilig verklaarde ideologie.
Juist daarom, omdat vrijheid en gelijkheid uit elkaar worden gehaald door fanatici, leven we in een tijd die van ons eist dat we die mensen steunen die het Derde Weg denken, de Evangelische weg van het Midden, verdedigen.
Tony Blair is een bedrieger, een dief die het Derde Weg denken probeert te stelen van de vrije, gewetensvolle enkelingen die dat denken op een moedige wijze proberen te verdedigen.
Blair staat voor geestelijke dood, vernietiging van de verzorgingsgedachte, vernietiging dus van de sociaal-democratie. Daarom is hij de vriend van rechtse extremisten, want wie werkelijk sociaal-democraat is zal nooit het rechtse extremisme steunen.
Ook niet wanneer die rechtse extremisten Ariel Sharon en Shimon Peres heten.

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: