De Aarde als Gemeenschappelijk Huis

VKblog van maandag 13 oktober 2008 11:19 door Wim Duzijn

“Multiculturalism (cultural Marxism) is an anti-European hate ideology designed to  deconstruct European culture, traditions, Christendom, ethnic groups and even nation  states. We cannot defeat multiculturalism until we defeat Marxism as it is two sides of the  same coin. Multiculturalism is Marxism, Marxism is multiculturalism. Do not have any  doubt about this. A liberal right winger might claim that he is not a cultural Marxist but a  globalist. He should however know that a globalist is the exact same thing as a cultural   Marxist. Because there are only two cultural poles; if you are not cultural conservative  then you are a cultural Marxist..”

ANDERS BREIVIK, vijand van de sociaal-democratie, verdediger van een joods-christelijke monocultuur.


Het Joods-christelijk(zionistische) ideologische denken probeert ons al tientallen jaren lang de onzinnige opvatting bij te brengen dat de aarde als geheel helemaal niks is, omdat het onze plicht is een klein brokje uit het geheel te nemen en dat als ‘God’ te aanbidden.  Wie anti-Joods en antichristelijk is kan onmogelijk een goed Westers staatsburger zijn.
Een land als Amerika (bijvoorbeeld), dat zich hoeder van de vrijheid noemt wordt gedomineerd door een groep mensen die vijanden zijn van het anarchisme dat onlosmakelijk verbonden is met het begrip vrijheid.
Zodra mensen het anarchistische principe van de veelvormigheid loslaten (multicultuur, polytheïsme, individualisme, partijloosheid, etc..) en er het woordje MONO (monocultuur, monotheïsme, collectivisme, partijvorming, etc) voor in de plaats zetten ontstaat er een situatie waarin meerderheden geneigd zijn minderheden tot zondebokken uit te roepen.

Je zou dat de ontkenning kunnen noemen van het MOEDERDENKEN dat altijd het begrip GEMEENSCHAP centraal stelt, niet op een arrogante, dwingende manier, de wijze waarop fanatieke collectivisten die denken dat ze ‘God’ zijn de mensheid benaderen (‘als je weigert ons goed te noemen schieten we je dood’), maar op een eenvoudige, nederige manier, de wijze waarop geestelijke leiders als de Boeddha en Jezus van Nazareth de mensen benaderden: als autoriteit die de eerste tussen gelijken is, een positie die niet uitnodigt tot heersen (anderen onderwerpen) maar dienen (anderen verlichten of bevrijden).

Joods-christelijk zionisme is  daarom zo gevaarlijk is omdat het een op morele terreur gebaseerde onderwerpingfilosofie aanmoedigt en cultiveert: ‘wie niet voor ons is tegen ons’. Als vals-autoritaire beweging (de joods-christelijke moralist zoals hij gepreekt wordt door Amerika en Israël eist geld, aanbidding, eer en macht)  is het de ontkenning van ‘de dienende autoriteit’, die de mens bewust wil maken van zijn verbondenheid met alles wat bestaat.

MOEDERDENKEN is het enige antwoord op de verkrachting van het menselijke eenheidsverlangen door dergelijke groepsegoïsten die nooit zichzelf willen zien als deel van een wereldgemeenschap, waarin de een niet het recht heeft zichzelf als ‘goddelijke uitverkorene’ boven een ander te plaatsen.
Dat Moederdenken werd in de jaren vijftig verdedigd door de christelijk-anarchistische groep religieuze denkers rondom het vriendinnenkoppel Greet Hofman-Juliana. Zij verzetten zich (gesteund door Wilhelmina, maar tegengewerkt door Bernhard en Beatrix) tegen het door Amerika  gepropageerde koude-oorlog-denken (gebaseerd op de zogenoemde Trumanideologie die Amerika het recht gaf alles wat anti-Amerikaans was in de wereld te elimineren via terreur, staatsgrepen, economische sancties, etc…) en ze verkondigden een vorm van christelijk denken dat op een welhaast revolutionaire wijze de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap op de eerste plaats wilde zetten. Anarchisme dus, waarin geen plaats werd ingeruimd voor welke vorm van goddelijk uitverkiezing-schap dan ook.

Het hele idee van op leugens gebaseerd uitverkorenschap is een fascistisch idee (fascisme is dwangmatig je wil opleggen aan een ander) en  waar politieke leiders niet het lef hebben dat idee fascistisch te noemen (mensen laten zich al snel intimideren door fanatici die steeds fanatieker worden omdat ze weten dat ze boven de wet mogen gaan staan),  daar is het de plicht van de kritische enkeling zichzelf te distantiëren van het geestelijke fascisme van al diegenen die denken dat ze uitverkorenen zijn, zonder dat ze ook maar een enkel bewijs kunnen leveren dat aan kan tonen dat die claim terecht is.
Autoriteit (zo stelt het anarchisme) moet ontleend worden aan wat mensen presteren. Zo zou je kunnen stellen dat sommige mensen in zeker opzicht goddelijk zijn, niet vanwege het feit dat ze lid zijn van de een of andere religieuze sekte, maar omdat ze bereid zijn de orde te dienen, want dat is de primaire functie van wat religieuze mensen ‘het goddelijke ingrijpen’ noemen: De aarde was chaos, zo kun je lezen in religieuze scheppingsverhalen, en omdat een mens niet kan leven in een chaotische wereld bracht God de mensen orde.

Uitgaande van dat begrip orde zijn er mensen aan te wijzen die iets presteren omdat de bijdrage die ze leveren de chaos in de wereld bestrijdt. Die mensen kun je ‘goddelijk’ noemen.
Maar je hebt ook superreligieuze mensen die niks presteren, mensen die in geen enkel opzicht goddelijk zijn, juist vanwege het feit dat ze voortdurend chaos in het leven roepen, maar die desondanks eisen dat je ze als God aanbidt. Die ‘goddeloze rotzooitrappers’, die chaos scheppen, moeten gezien worden als de vijanden bij uitstek van het anarchistische moederdenken.
Anarchisme staat nooit voor blinde chaos. Anarchisme staat voor het idee van ‘de grote familie’. En iedereen weet dat in een familie de een niet de slaaf is van de ander. Iedereen is verschillend, maar ervaart de ander desondanks als gelijke.

Astrologie, een wetenschap die in hoog aanzien stond in alle grote beschavingen (met name BABYLON) maar die werd afgewezen door aan het Perzische hogepriesterdenken gebonden sektaristen (denk aan de Schriftgeleerde Ezra, die in Israël gezien wordt als de geestelijke vader van de joodse staat), kan gezien worden als onderdeel van het de aarde centraal stellende moederdenken: ‘ik omvat en koester alles wat bestaat’.
Binnen de astrologie wordt de aarde gezien als centrum van de kosmos. De aarde maakt deel uit van de kosmos en is er tegelijkertijd een weerspiegeling van. En juist vanwege het feit dat alle mensen gezamenlijk dezelfde aarde bewonen kan gesteld worden dat niemand van ons in essentie verschilt van een ander. Astrologisch gezien is de Paus van Rome de gelijke van Khomeini, Saddam Hussein, Ariel Sharon en George W. Bush, die op hun beurt weer de gelijken zijn van Hitler, Stalin en andere vooraanstaande figuren, die alleen maar daarom anders zijn gaan worden, omdat ze de band met ‘Moeder Aarde’ verloren hebben.

Moederdenken: ‘ik omvat en koester alles wat bestaat’

Moederdenken als religie of spirituele levenshouding is een mensvriendelijk gebeuren en dat is precies datgene wat we nodig hebben in een wereld die aan politiek-religieuze verdelingswoede ten onder dreigt te gaan.
Joods-christelijke zionisten worden woedend wanneer je een beschuldigende vinger naar hen richt, een woede die echter volkomen misplaatst is omdat joods-christelijk zionisme keihard machtsdenken is dat zich heeft vertaald in een poging de hele wereld te willen beheersen via militair-economisch machtsdenken dat de universele rechtsgedachte ontkent.

Het anarchistische moederdenken leert ons dat we geen onbeduidende dingen zijn die naar believen gebruikt en/of misbruikt kunnen worden. We hoeven andere mensen niet als goden of als duivels te zien, nee, we zijn wereldburgers en bij het wereldburgerschap hoort een spirituele houding die de wereld als geheel benadrukt. Amerikaans-christelijk zionisme (neoconservatisme dat in de eerste plaats een materialistische machtsleer wil zijn) is in dat licht bezien een slechte, misplaatste grap, een poging van blinde avonturiers de humanistische eenheidsgedachte om zeep te helpen.
Wanneer neoconservatieven werkelijk de idealisten zouden zijn die ze beweren te zijn, mensen dus die spiritueel leiderschap boven materialistisch gewin plaatsen, dan zouden ze het zionisme en het daarbij behorende tribalisme dood verklaren en kiezen voor een vorm van spiritualiteit die niet het deel (de groep, de heilige staat, de rijke elite) maar het geheel (de aarde, de kosmos, de wereldgemeenschap) in het brandpunt van het denken plaatst.

De Zionistische Moraal

“Either Zionism is moral and just or it is immoral and unjust. But that is a question that we should have settled before we became Zionists. Actually we have settled that question, and in the affirmative. We hold that Zionism is moral and just. And since it is moral and just, justice must be done, no matter whether Joseph or Simon or Ivan or Achmet agree with it or not. There is no other morality.”

Vladimir Jabotinsky, in ‘The Iron Wall”

In het bovenstaande citaat geeft Jabotinsky, een van de geestelijke vaders van het zionisme, een definitie van moraal:
Moraal is in zijn ogen een gemeenschappelijke opdracht formuleren, een taak die gebonden is aan een kleine groep gelovigen, ‘de Zionisten’, en vervolgens die taak op een uiterst fanatieke wijze ‘moreel juist en rechtvaardig’ noemen, wat alle andere mensen in de wereld ook beweren. Een andere moraal is er niet.

Gewetensvolle mensen zien in dat een dergelijk moraalconcept niet deugt.  Elke moraal die werkelijk betekenisvol wil zijn, zo stellen zij, gaat uit van het universaliteitprincipe.
De wereld is niet een moreel slagveld, waar zich ‘goed’ noemende bendeleiders weinig meer doen dan banvloeken uitspreken over als  slecht ervaren anderen. Nee, de wereld is een mensengemeenschap waarin niemand het recht heeft op grond van primitief groepsegoïsme de rechten van anderen te verkrachten.

De kernvraag in een wereld die moraal zoekt was en blijft nog altijd: Mogen gewetensvolle mensen de egoïstische groepsmoraal van fundamentalistische ‘macht = recht’-denkers verwerpen?
Mogen ze stellen dat een groepsgebonden moraal (moraal gezien als het bezit van de bende die de sterkste is) onjuist is, ja of nee?
Wanneer het antwoord ‘ja’ is zullen we de strijd moeten aanbinden met tribalisten (politiek, religieus, economisch) die alles wat universele geldigheid bezit (hogere principes die door iedereen geëerbiedigd worden)  willen vernietigen.

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: