Het echte conservatisme

We leven momenteel in een wereld waarin een welhaast Babylonische spraakverwarring heerst. Mensen kijken rond op internet, knippen hier wat teksten weg, halen daar een paar woorden vandaan en ze vragen zich zelden af of al die verschillende woorden en begrippen wel bij elkaar passen.

Een frappant voorbeeld van dat chaotische knipseldenken is ANDERS BREIVIK, de man die zichzelf ‘christelijk en ‘conservatief’ noemt, maar die desondanks in een manifest dat zijn blinde agressie dient te rechtvaardigen het niet christelijke en niet conservatieve zionisme verdedigt, niet de anarchistisch-socialistische versie dus (‘joden moeten de wereld een beetje beter en leefbaarder maken’), maar de rechts-tribalistische versie die monotheïsme om wil zetten in een xenofobie bevorderende vals-moralistische oorlogszuchtige monocultuur.
Zijn zachtheid heeft hij overboord gezet en de gevangenisdirectie heeft hij gevraagd hem in donkerrode trui de rol van strijder te laten spelen. Een verwijzing naar ‘de eeuwige oorlog’ die door rechtse zionisten wordt gepreekt.

Dat is de reden waarom ik hier op mijn ASTRO-ANARCHO-site aandacht besteedt aan wat ik ‘het echte conservatisme’ noem, een denkrichting die de ontkenning is van Messianistisch en utopistisch ideologisch denken, omdat er ruimte wordt geschapen voor relativerend pessimisme, dat kan voorkomen dat mensen, gedreven door blinde haatgevoelens,  in anderen het absolute kwaad gaan zien.

Astrologie & Conservatisme

VKblog, maandag 17 mei 2010 16:19 door Wim Duzijn

“Door de conservatieven [..] werden Verlichting en Revolutie gezien als een intellectuele en politieke dwaling, die de aard der dingen – de rerum natura – miskende en derhalve de opmaat van grote misère was. De bestrijding van de Verlichting en Revolutie en van hun geesteskinderen: liberalisme en socialisme was in deze visie dan ook van het hoogste belang, met het oog op het behoud van of de terugkeer naar een maatschappelijke orde die de aard der dingen weerspiegelt. …
[Men ontkent] dat de mens van nature geneigd is tot het kwade, of, zoals het christendom het uitdrukt, dat de mens belast is met de erfzonde. Juist tegen die ontkenning komt het conservatisme in het geweer.
De geneigdheid tot het kwade, het morele tekortschieten van de mens, is voor het conservatisme de meest wezenlijke dimensie van de conditio humana, de ontkenning ervan de bron en oorsprong van het grootste deel van maatschappelijke en individuele miserie.
Het conservatisme valt alleen te begrijpen, als men inziet dat dit zijn meest fundamentele doctrine is….”

Andreas Kinneging:Conservatisme versus verlichtingsdenken


Wat Andreas Kinneging hierboven de christelijk-conservatieve levensvisie noemt is in wezen de pre-christelijke, Oriëntaalse visie op de mens en de wereld (of ‘kosmos’).
Die Oriëntaalse visie (die besloten ligt in het astrologische wereldbeeld) wordt echter door Kinneging afgewezen.  Daarmee schaart hij zich aan de zijde van juist die mensen die hij als conservatief zegt te verafschuwen:  de ‘linkse’ vijanden van het Noodlot, die als echte overtuigde dominees ten strijde trekken tegen alles wat in hun ogen ‘occult’ is (een irrationele benadering die doet denken aan de vervolgingspraktijken van de Middeleeuwse inquisitie: ‘Occultisme is de duivel!‘).
Astrologie heeft echter weinig met occulte praktijken te maken. Als vertegenwoordigster van een klassieke levensvisie doet ze weinig meer dan het zinnig verklaren van een tot onzin uitgeroepen conservatief wereldbeeld: het beeld van een wereld waarin de mens het tegendeel is van ‘de agressieve oorlogsgod’ die blinde utopisten, Messianisten en andere wereldveranderaars van hem proberen te maken.
Kinneging plaatst in zijn artikel die klassieke levensvisie als een derde stroming naast het socialisme en het liberalisme.
Die stroming wil (de naam spreekt voor zichzelf) waarden uit het verleden bewaren (conserveren). Daarom noemt ze zich anti-revolutionair, een vijand van de Franse Revolutie, die een gevaarlijk soort maakbaarheidsdenken in het leven zou hebben geroepen.
Conservatieven geloven in een soort natuurlijke orde, waaraan geen enkel mens iets kan veranderen. De mens is niet maakbaar, het hoogste wat je kunt bereiken is hem leren zijn onvolmaaktheid op een sociale manier te beleven en uit te dragen. Een opvatting die zo oud is als Methuzalem en die daarom door een astroloog niet aangevochten zal worden.
Het astrologische wereldbeeld is namelijk gebaseerd op de aanname van een onveranderlijke kosmische orde (‘de mens is gekluisterd aan het grote levensrad’), waarin zowel goed als kwaad gegevenheden zijn. Het feit dat Kinninger die waarheid negeert en in zijn betoog (waaruit het bovenstaande citaat afkomstig is)  astrologie aanmerkt als een gevaarlijke pseudo-wetenschap die tot niets kan leiden verandert niets aan het gegeven dat zijn conservatieve visie ontleend is aan een klassieke denkwereld die ook de astrologie heeft voortgebracht.

De vraag wie dat klassieke denken op de meest zuivere wijze heeft doorgegeven, het christendom met zijn tot idolen uitgeroepen symbolen (zo wordt het astrologische teken Kreeft  tot ‘de heilige maagd Maria’ uitgeroepen) of de astrologie met zijn nuchtere, ontnuchterende beeldentaal is voor een werkelijk conservatief mens, iemand die de bron van ons culturele gedachtegoed niet dicht wil gooien met klerikale onzinpraat, niet moeilijk te beantwoorden.
“Waar het christendom niets anders is dan knipsel- en plakwerk“, zo stelt de nuchtere conservatieve denker, “daar kan een echte conservatief niets anders doen dan kiezen voor de astrologie die een belangrijke inspiratiebron is geweest voor het pre-christelijke mythologische denken.”
Alles wat gebonden is aan blind makende geschiedvervalsing  (de vervalste werkelijkheid wordt tot waarheid uitgeroepen) probeert diegenen die kiezen voor de nuchtere gewoonheid en de realistisch makende eenvoud, die bij een keuze voor een zinvol bestaan behoren, in een kwaad daglicht te plaatsen.
“Wie ons wereldbeeld aanvalt“, zo is het gemeenschappelijke credo (aangehangen door zowel de conservatieve dominee als zijn links-atheïstische aanbidders), “die is de vijand van het goede”.
Want daar draait alles om: in een wereld waarin onredelijke mensen niet realistisch willen zijn kunnen religieuze en politieke leiders alleen maar een moraal gebruiken die gebouwd is op chaotische lariekoek. Niet de juistheid van een visie is belangrijk, maar de mate waarin ze plooibaar en vervormbaar (manipuleerbaar) is.
Daarom zijn Bush en Clinton in hun ogen ‘grote geniale geesten’, ook al zijn ze doodgewone slaven van middelmatige Amerikaanse dominees, die het klassiek-pessimistische denken verafschuwen, en daarom bestaat er ook zoiets als een vergoddelijkte staat in het Midden Oosten die verdedigd wordt door fanatici die op een zeer schizofrene wijze een wereld van moderne techniek willen koppelen aan een ideologie die de ontkenning is van wat nuchtere, conservatieve technocraten heel sobertjes de filosofie van het gezonde verstand noemen.

En juist omdat ik de mening ben toegedaan dat je het gezonde verstand maar beter niet weg moet gooien distantieer ik mij van alles wat zich joods-christelijk noemt en wend ik me tot het pre-joods-christelijke denken, een klassieke levensvisie die op een indirecte wijze zichtbaar wordt gemaakt door teksten en symbolen die door de dominees onder ons van hun wortels zijn los gerukt.
ASTRO-ANARCHISME is de boodschap en dat betekent dat het plebejische woordje ‘God’ volledig wordt loslaten, zoals het in feite ook bedoeld wordt in het Oude Testament, namelijk daar waar gesteld wordt dat aan ‘God’ geen menselijke identiteit (zelfs geen menselijke naam) mag worden toegekend, zodat naar mysterie verlangende mensen genoegen moeten nemen met een abstracte verwijzing naar ‘Het Zijn’, een term die eigenlijk weinig meer zegt dan dat de mens ernaar moet streven al datgene in een maatschappij wat het leven in enkelingen wil onderdrukken te weerstaan.
Wie mensen de opdracht geeft om te leven kan nooit kiezen voor een ideologie die het leven in andere mensen onderdrukt. Dat is een simpele, redelijke gevolgtrekking die radicaal de vloer aanveegt met alle vormen van ideologisch groepsdenken waarin de term ‘leven’ gereduceerd wordt tot ‘groepsleven’: gehoorzamen dus aan de regels van de groep, de clan, de bende, de elite, de partij en ga zo maar door.

Leven is verenkeling, hetgeen niet hetzelfde is als vereenzaming, omdat een enkeling altijd op zoek is naar een andere enkeling, waar het bendelid voor eeuwig de gevangene blijft van het collectief dat ‘Zijn Grote Liefde’ behoort te zijn, een vorm van schijnliefde waar een enkeling zich met zijn oprechte liefdesgevoelens op dood loopt.
Roomse priesters (niet hetzelfde als ‘katholieke priesters’, omdat het woordje KATHOLIEK of CATHOLICAS verwijst naar een individualiserende  liefdesgemeenschap waarin alles wat eenling is kan worden opgenomen) stellen het heel duidelijk: wij trouwen niet met een gewoon mens, nee, wij trouwen met de kerk. De enkeling mag geen eigen keuzes meer maken, moet de ander als individu uit zijn liefdeswereld verbannen en zichzelf zien als deel van een collectief geheel.
De kerk bepaalt de eigen identiteit en daar waar de kerk vernietiging van de eigen persoonlijkheid eist zal de priester alles wat eigen is in zichzelf doden.
Met ‘leven’ heeft dat alles weinig te maken. Je maakt weliswaar een keuze, maar die keuze leidt ertoe dat je een soort wassen beeld van jezelf maakt, een starre ledenpop waarnaar je kunt kijken – ‘goh, net echt, en wat zijn die wangetjes lekker rood…’ – maar meer ook niet.
Nee, wie leven wil zal terug moeten keren naar de verdedigers van het leven en dat zijn niet de theocraten, die God als ‘Grote Levengever’ hebben onttroond, maar die vreemde, gevaarlijk genoemde ‘occultisten’, die wel degelijk een rol spelen in onze religie, mits we bereid zijn de theocratische poep uit onze oogkassen te verwijderen.
Als voorbeeld citeer ik hier een deel uit het Bijbelboek EZECHIEL, waarin het grote astrologische levensrad op een enigszins duistere (want theocratische) wijze wordt beschreven:

EZECHIEL 1:4

1:2 Op den vijfden derzelve maand, 1:3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiel, den priester, in het land der Chaldeeën
1:4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen.
1:5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens; 1:6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.
1:15 Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.
1:19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. 1:20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij,… want de geest der dieren was in de raderen.

Wie geen astrologische kennis bezit zal weinig van dit visioen begrijpen. Wat zinvol is wordt terzijde geschoven en de lezer van de tekst wordt daarom uitgeleverd aan mensen die het complexe geheel van de Bijbelse geschriften terugbrengen tot dat ene kleine woordje, dat aan het begin van deze tekst wordt genoemd: het van zijn astrologische betekenis ontdane woordje HEER, een van de benamingen die in de bijbel wordt toegekend aan een veelvormige Gd die later ‘de ene God van Israël’ wordt genoemd..
Binnen de astrologie is het woordje ‘Heer’ (ontleend aan de oude benaming BAAL) weinig meer dan een verwijzing naar de planeet SATURNUS, die heerst over DE TIJD, en die, juist omdat hij als representant van het pessimisme leeft in het licht van de eeuwigheid.., alles en iedereen relativeert. Pessimisme, met andere woorden, is levensfilosofie, juist omdat je weet hoe zwak en onbetrouwbaar jezelf bent weiger je anderen op grond van hun  zwakheden te vernietigen.

Kenmerk van theocraten is dat zij nooit zichzelf zullen relativeren, omdat zij niets te maken willen hebben met dat rare, dreigende begrip ‘eeuwigheid’. Wat moet je beginnen met de onnozele tijdgebonden wensjes die je hebt wanneer die onnozele bezitsdrang naast de immense ruimte van de eeuwigheid wordt geplaatst?
Kunstenaars zagen het in oude tijden als hun taak ‘dienaren van de eeuwigheid’ te zijn. Zij verdedigden daarom niet de kleinburgerlijke bezitsdrang (zoals het nu gebeurt, want kunst is weinig meer dan bezit verwerven en het koesteren van het ordinaire recht van de sterkste), maar de wil het menselijke bestaan wat minder kleingeestig en geniepig-moralistisch te maken via de confrontatie van de mens met zaken als TIJD en RUIMTE.

Het grote levensrad dat in het visioen van Ezechiël centraal staat wil de mens er op wijzen dat alles in het leven zich voortdurend herhaalt.
We zijn gebonden aan het rad van de kosmos en dat betekent dat er nooit iets nieuws zal worden geschapen, zodat de enig zinvolle taak die de mens zich kan stellen is proberen het raadsel van het eeuwige gelijk blijven van de mens aan zichzelf te ontcijferen.

Utopisten, mensen die steeds iets nieuws willen scheppen (de nieuwe maatschappij, de nieuwe wereld of de nieuwe mens), haten het pessimisme van de aan TIJD en RUIMTE gebonden Saturnale mens. Wanneer een Tijd-Ruimte-mens zich tegenover hen plaatst en hen uitlegt dat in dit visioen gesproken wordt over de TEKENS VAN DE DIERENRIEM, en dan met name de vier vaste tekens van die dierenriem, de tekens LEEUW, WATERMAN, STIER en SCHORPIOEN (tekens die in Babylon een grote rol speelden) dan halen ze een beetje verveeld de schouders op.
“Wat is er NIEUW aan die tekens?” en “Kun je er een nieuwe wereld mee scheppen?” vragen ze. En als het antwoord negatief is, want je kunt in een wereld waarin de eeuwigheid serieus wordt genomen nu eenmaal niets nieuws maken, omdat het nieuwe de realiteit van het mens-zijn ontkent, dan staren ze je met sombere, duister blik aan en dan vragen ze: “En onze nieuwe maatschappij dan?”

Een vraag die je alleen maar kunt beantwoorden met de stelregel dat werkelijke vernieuwing weinig meer is dan vernietiging van alles wat de geestelijke mobiliteit van mensen (het recht om op persoonlijke wijze te denken en te voelen) aan banden legt.

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: