Frits Bolkestein & De Tempel

VKblog, woensdag 17 februari 2010 12:32 door Wim Duzijn

“Het is heerlijk als je de levende Heer  mag leren kennen. Zijn woorden op schrift te lezen. Leren horen dat Hij het is die spreekt. Je aanspreekt in het heden van Zijn en mijn leven. Wat mij al lang geleden gegrepen heeft is Jezus’ woord: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Dat geldt voor elke dag, voor elk gebed….” ds. E.A. de Boer (www.jezusontdekken.nl)

De Volkskrant, een krant die het woordje VOLK beter kan vervangen door het wat chiquer ogende woordje  BOBO,  gezien de grote bewondering die de redactie heeft voor mensen die het ‘gemaakt’ hebben in het leven, laat in haar editie van 31-8-2006 SUPERBOBO Frits Bolkestein ‘onze Westerse waarden’ verdedigen, en daarmee ‘ons joods-christelijke gedachtegoed’, dat tegenwoordig niet meer verdedigd wordt door de christelijke partijen in ons land, maar door rijke liberale zakenlieden die teruggekeerd zijn naar pre-revolutionaire tijden: “Jij, meneer pastoor houdt ze dom, zodat wij zalvend en slijmend vooraan in de kerk kunnen zitten met onze dikke volle geldbuidels…”
Zelfs Abraham Kuyper, oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij zou zich omdraaien in het graf wanneer we deze verschrikkelijke boodschap op zijn marmeren grafsteen zouden deponeren.

Frits wil dolgraag een denker zijn, maar omdat hij toch eigenlijk meer heil ziet in ‘het doen’ (ooit merkte hij in een interview op dat er in de politiek geen plaats is voor intellectuelen…), daarom noemt hij zichzelf graag ‘een zakelijke denker’, waarschijnlijk uitgaande van de naïeve, onzakelijke gedachte dat ‘zakelijkheid’ en ‘zaken doen’ synoniemen zijn.
Je moet als liberaal, simpel gesteld, geld verdienen met je gedachten. Wie gedachten heeft en er geen centen voor krijgt is geen zakenman maar een onzakelijke domoor die binnen de wereld van ‘de vrije marktjongens’ geen recht van bestaan heeft.
Slimme, uitgekookte jongens zijn, daar gaat het om, en dat is de reden waarom ik als geboren ‘heer’ (een woord dat simpelweg verwijst naar het herenteken Steenbok en de herenplaneet Saturnus die volgens de astrologie mijn karakter in sterke mate bepalen – zie het plaatje hiernaast) zo een hekel heb aan geestloos liberalisme, omdat dat geestloze liberalisme ‘uitgekookte jongens’ van ons wil maken, eeuwige pubers die met de tong uit de mond kwijlend achter ‘een lekker geil wijf’ aanhollen – een beeld dat ik hier wil gebruiken als symbolisch beeld, op grond waarvan je een analogische gedachtegang kunt baseren, verwijzen dus naar andere, soortgelijke of afgeleide beelden die allemaal tesamen een soort totaalbeeld kunnen opleveren van Bolkesteins ‘vrije markt’.

Wie eerlijk is ziet in dat die markt helemaal niet vrij is, juist vanwege het feit dat een echte intellectueel (tegendeel van de opschepper die deftig klinkende clichés uitbraakt) binnen die wereld niets te vertellen heeft.
Dat is de reden waarom Pim Fortuyn zijn denkersjas aan de kapstok hing. Zijn boeken verkochten niet echt goed en hij had er geen zin meer in om in het rechtse blad Elsevier zichzelf te blijven herhalen, zodat hij besloot ‘politicus’ te worden, hetgeen betekende dat (uitgaande van Bolkesteins adagium dat intellectuelen buiten de politiek gehouden moeten worden) het intellectuele deel in zichzelf in de ijskast werd geplaatst.
Fortuyn werd ‘de held van het volk’, linkse anti-intellectuelen (Van Dam & Co) noemden hem ‘een populist’ en ‘een gevaarlijke man’ en alleen de puberale zonderling Theo van Gogh, die bereid was in elke rebel en rotzooitrapper een vriend te zien accepteerde hem zoals hij was: een opstandige puber die geen denker meer wilde zijn.
Frits Bolkestein denkt niet zo diep na. Hij weigert in politici opstandige, egoïstische pubers te zien, en dat komt omdat hij als woordfetisjist (‘zakelijkheid’ is in zijn wereld een soort leren SM-halsband die lustgevoelens dient op te wekken..)  ‘zakenman’ wil zijn. Vanachter een groot bureau de wereld overzien dus, gezeteld in een luxueuze fauteuil, met een gouden potlood in de hand onder een goudomrand tegeltje waarop het liberale leefdevies geschreven staat:  ‘BOBO, durf te denken…’.

Je zou denkers als Bolkestein kunnen omschrijven als ‘droogzwemmers’ of, iets populistischer uitgedrukt ‘droogneukers’, mensen dus die als stuurlui altijd aan de kant blijven staan, omdat ze weten dat ze onherroepelijk zullen verdrinken wanneer ze als zeelieden met hun wankele, slecht geconstrueerde bootjes de wijde oceaan te lijf willen gaan.
Want dat die oceaan diep is, dat weten al diegenen die meer gezien hebben dan de burelen van ‘de bank’ en de achterafkamertjes van ‘het liberale hoofdkantoor’.
En dat is nu precies de reden waarom je Frits als partijgebonden roddelaar niet serieus kunt nemen, omdat ‘de bank’ en ‘het liberale hoofdkantoor’ de plaatsen zijn waar ‘vrije jongens’ worden gefabriceerd, een waarheid die heel duidelijk wordt gedemonstreerd (aangetoond zelfs) door de zich ‘Heer’ noemende anti-intellectueel Marcel van Dam die, juist omdat hij  als straatjongen ‘Heer’ wilde zijn via het oprichten van zoiets onzakelijks als ‘een herenclub’, aantoonde dat hij een doodgewone ‘vrije marktdenker’ is, een BOBO geworden volksjongen, die van zijn gedachten een handeltje maakt dat geld en landgoederen dient op te leveren. Een schepper van BOBO-cultuur dus!

Heer zijn is een nuchtere bezigheid die je in boboland niks oplevert. Dat is de waarheid die het evangelie (dat Bolkestein wil zien als deel van ‘ons Westerse gedachtegoed’) ons leert.
In het evangelieverhaal (dat geen enkele liberale denker ooit citeert – men kijkt wel uit!) laat Jezus ons zien dat een mens die ‘Heer’ wil zijn wordt afgewezen door opscheppers (joodse rabbijnen) en opportunisten (Romeinse bestuurders) die het ‘heer’ zijn niet zien als een geestelijke verdienste die gebouwd is op de wil jezelf geestelijk te vormen en te ontwikkelen  maar als een beloning die iedereen automatisch toevalt die binnen de maatschappij macht bezit.

Wie wil weten wat het spirituele begrip ‘Heer’ betekent kan antwoorden vinden in het literair-filosofische werk van Friedrich Nietzsche, de man die het begrip Heer koppelt aan het begrip Bovenmens (Übermensch), de mens die alles wat niet aards is verwerpt, daarmee aangevend dat een Heer iemand is die mensen wil ontnuchteren, ze alles wat roes- en slaapverwekkend is af wil nemen.
Met name in “Aldus sprak Zarathustra’ schetst Nietzsche het beeld van een mens die zich terugtrekt uit een wereld die de mens heeft losgerukt van zijn wortels (waar de aarde het symbool voor is). De mens wordt kluizenaar, onttrekt zich aan wat Bolkestein zo deftig ‘de verplichtingen van de vrije markt noemt (werken, gezien als ‘doen’, en ‘geld verdienen’) en hij probeert zich in de stilte van het hooggebergte te ontdoen van alles wat de wereld om hem heen gewoon, normaal, vanzelfsprekend en noodzakelijk vindt.
Dat op niets doen gerichte proces wordt – precies zoals het ook in het evangelieverhaal wordt gesteld – ‘sterven‘ genoemd. De mens, vertelt het evangelie ons, moet sterven, zodat hij als ‘nieuw mens’ geboren kan worden – ‘nieuw’ gezien als bevrijd van de zinloze ballast die de een kleinburgerlijke wereld de mens als last in het leven mee wil geven. 

Het is een gedachte die binnen de wereld van ‘de vrije markt’ denkers gezien wordt als een criminele daad.
Een vent die zich onttrekt aan de arbeidsplicht en ergens in een grot een beetje gaat zitten sterven op kosten van de gemeenschap om vervolgens de mensen te gaan vertellen dat alles betrekkelijk is…; dat kan niet! Zo iemand ondermijnt de moraal…., en dan met name ‘de arbeidsmoraal’.
Waarmee ik maar aan wil tonen dat het gescherm met Westerse waarden die gebaseerd zouden zijn op ‘joods-christelijk denken’ doodgewone verlakkerij is.
Alles wat rijke zakenlieden doen is naar de kerk gaan in de paasweek, waar ze samen met andere zakenlieden en hooggeplaatste politici (altijd hoog, nooit worden in onze democratie eens laaggeplaatsten uitgenodigd) met deftige, uitgestreken smoelen gaan zitten luisteren naar de Mattheuspassie van Bach. “O”, zeggen ze dan tegen elkaar, gezellig nippend aan een  glaasje champagne, ”wat is dat sterven en lijden toch een mooi toneelstukje, en ze zingen zo mooi, ja, bijzonder cultureel…”

Met moraal heeft het allemaal weinig te maken. Mogelijk dat het daarom ‘joods-christelijk’ wordt genoemd.
Wat zijn dat trouwens: joods-christelijke waarden? Want hoe zakelijk Frits als vrije jongen ook is, de joods-christelijke moraal ter discussie stellen, zoals de filosoof Friedrich Nietzsche dat deed, is er bij hem niet bij.
Wat dat betreft is hij de evenknie van Pim Fortuyn. Die noemde de Islam een achterlijke religie, maar hij weigerde de achterlijke elementen binnen christendom en jodendom aan te vallen.
Waarmee ik terecht kom bij het betoog van een joodse rabbijn, Raphael Evers, in dezelfde editie van de Volkskrant, een zeer onzakelijk verhaal, waarin ons weer eens wordt ingepeperd dat ‘wij Europeanen’ allemaal schuldig zijn, zodat het onze plicht is als Europeanen de zionistische staat Israël te steunen.

Achterlijk denken dus, want volstrekt onzakelijk en daarmee in strijd met de verlichtingsidealen die volgens Bolkestein in hoge mate ‘zakelijk’ behoren te zijn.
Evers bedrijft morele terreur, weigert toe te geven dat jodenhaat een bijproduct was en is van het algemene verschijnsel ketter- of buitenbeentjeshaat (alles wat afwijkt van de groepsnorm afwijzen), en hij probeert onschuldige mensen op zo’n manier te manipuleren dat ze bang voor hem zijn, precies datgene wat een zakelijke denker probeert te voorkomen.

Morele terreur is de ergste vijand die een moderne, democratische staat kan ontmoeten.
Niet ‘de achterlijke moslim’ of ‘de niet in geld gelovende intellectueel’ bedreigen ons, nee, wat ons bedreigt is de mens die voortdurend met een beschuldigende vinger achter anderen gaat zitten aanhollen, vanuit de bedoeling hem aan te klagen, hem te vernederen, hem schuldig te verklaren, hem angst aan te jagen , hem duidelijk te maken dat hij minderwaardig is en daarom een bediende van de absoluut goede moralist dient te zijn.

Dat is de kern van wat we ‘fundamentalisme’ noemen en daarom moeten we van dat fundamentalisme zien af te komen. Want morele terreur is altijd de dood van de zakelijkheid, zoals blijkt uit de paar zinnen die ik uit het chaotische betoog van Evers heb gelicht:
“Antijudaisme is de kerkelijke doctrine. Antisemitisme was tot aan de 19e eeuw de volkse uiting van dat gif. Door de Romantiek en pseudowetenschap sloeg dit om in het antisemitisme dat we uit Duitsland en de huidige Arabische wereld kennen…” “Gevoed door de kerk was het virulente antisemitisme een feit,. Behalve de moord op Jezus was de jood ook schuldig aan zowel het kapitalisme als het bolsjewisme..” Europa moet daarom zeggen: “Het land Israël is ontstaan door onze waanbeelden. Wij nemen de verantwoordelijkheid en wij staan garant voor het voortbestaan.”

Leuke gedachten voor wie zich laat intimideren, maar wie als echte democraat morele terreur afwijst die schuift de leugenachtige onzin met een wijde boog van tafel, precies zoals Bolkestein dat van ons verwacht, waar hij stelt dat we voor een zakelijke benadering van de werkelijkheid om ons heen moeten durven te kiezen. Je niet laten intimideren dus en gewoon kiezen voor het nuchtere verstand van van boeren ‘heren’ maakt.
Da de Roomse kerk weinig op had met judaïsme is een feit. De boodschap van Jezus is nu eenmaal een afwijzing van het orthodox-rabbinale denken, waarvan de Schriftgeleerde Ezra de uitvinder is. Daarom werd hij afgewezen door de hogepriesters en daarom luisteren rijke zakenlieden nippend aan een glaasje champagne naar de passie van Bach.
Evers echter weigert toe te geven dat ‘het land Israël’, gezien als theocratisch-nationalistische staat die volgens zionistische hardliners de leider van de wereld moet zijn, een uitvinding is van de racist en Blut und Boden-denker Ezra, een denkbeeld dat door fundamentalistische joden eeuwenlang in stand werd gehouden, maar dat in het Westen aan het einde van de 19e eeuw terzijde werd geschoven, omdat men daar assimilatie boven theocratisch-nationalistisch getto-denken plaatste. Alleen in Oost-Europa bleef het Ezra-istische gedachtegoed overeind en het is dan ook geen wonder dat juist daar het zionisme met zijn extreem-nationalistische gedachtegoed (een staat die het exclusieve bezit is van de eigen groep) wortel schoot.

Evers relativeert niet maar hanteert een beeld van ‘het jodendom’ dat door hem als ‘absoluut waar’ wordt gezien (kritiek op zijn visie wordt automatisch antisemitisme: ‘jij bent schuldig!’), en hij weigert in te zien dat zijn ‘waarheid’ niets anders is dan een subjectieve constructie, zoals ook Bolkestein met zijn onzakelijk benadrukking van de waarde van geld niet inziet dat zijn gedachten het product zijn van de eigen beperkte persoonlijkheid, die domweg niet in staat is grenzen te overschrijden, omdat, zoals Nietzsche het stelt, men nooit de moeite genomen heeft via het zich terugtrekken uit de wereld de diepte van de geestelijke ontgrenzing te ontdekken.

Een liberale denker die zakelijk wil zijn ziet moraal in de eerste plaats als geestloze begrenzing (liberaal paternalisme zou je dat kunnen noemen, een gebied omheinen en alles wat daarbuiten valt voorzien van bordjes met daarop de niet al te zakelijke tekst ‘verboden toegang’).
De Nietzscheaanse zakelijkheid gaat anders te werk: Je moet grenzen ontwerpen, maar om te weten wat een grens is en waar grenzen gelegd moeten worden moet je eerst jezelf volledig ontgrenzen: de chaos ontmoeten, alles beleven, inclusief de waanzin, om daarna terug te keren als wijs geworden ‘gentleman’ om de wereld te verlichten. Morele opvoeding eist volgens Nietzsche tijd. Waar liberalen geestelijke vorming van studenten dure overbodige luxe vinden daar stelt Nietzsche dat een mens pas werkelijk ‘heer’ begint te worden rond zijn 40e – daarmee op indirecte verwijzend naar het door liberalen verafschuwde beeld van ‘de eeuwige student’
.

Binnen de wereld van de economie (astrologisch Stier: geld en genot – EROS) en de morele, op dwang en machtsdenken gebouwde terreur (astrologisch Schorpioen-Slang: vernietiging en dood – THANATOS) wordt niemand verlicht.
Je wordt bekogeld met woorden die betekenisloos zijn, omdat ze gebonden zijn aan de beperkte wereld van een ego dat niet in staat is de wereld van de ander te zien (een ego dus dat lukraak grenzen legt zonder te weten wat buiten die grenzen ligt).
Het in zichzelf opgesloten ego begrijpt de ander niet. De ander begrijpt de egoïst niet. Zodat een gesprek volmaakt zinloos wordt, weinig meer is dan het tegen een voetbal aantrappen van spelende kinderen…. Zoals gezegd: Woordfetisjisme. Je doodt de tijd ermee. Maar de grenzeloze onzin die de zakelijke mens zo graag wil bestrijden blijft domweg bestaan…

Op het net trof ik een discussie aan over de Tempelberg (Zion), de plek waar altijd koningen, onderkoningen, stadhouders en andere potentaten hebben gewoond, maar die desondanks door macht aanbiddende joden gezien wordt als een plaats die ‘heilig’ is.
Zakelijke denkers halen de schouders op wanneer ze iemand horen beweren dat iets ‘heilig’ is. Ze kennen het woord ‘heilig’ niet, omdat het woord ‘heilig’ onlosmakelijk gekoppeld is aan morele terreur, die elke vorm van zakelijk herendenken onmogelijk maakt.
Wie een heilige aanvalt is per definitie slecht, hoe deugdelijk zijn argumenten ook zijn. Hetgeen de reden is waarom echte religieuze denkers (zoals Jezus in het evangelieverhaal) mensen verbieden zichzelf ‘heilig’, ‘vader’, ‘imam’ of ‘rabbijn’ te noemen, een opdracht die door christelijke en joodse fanatici verontwaardigd – als zijnde amoreel en slecht – terzijde wordt geschoven.

Zionisten & de Tempelberg

Uit de website van de evangelische omroep

Al eeuwenlang zijn de moslims heer en meester van de Tempelberg in Jeruzalem, waar eens de eerste en de tweede tempel stonden. Toch geloven veel Joden en christenen dat er een derde tempel komt. …
De Messias komt niet terug voordat de derde tempel is verrezen, zegt Jan Willem van der Hoeven… … Voor Van der Hoeven is het zonneklaar: er komt een derde tempel. De Tempelberg is de plek van waaruit de Heer de wereld duizend jaar lang zal regeren…
De derde tempel komt er zeer zeker, stelt rabbijn mr. drs. Raphael Evers. Sinds 1990 is hij rabbijn bij het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium te Amsterdam. Binnen de Joodse traditie bestaan al eeuwenlang twee visies als het gaat om de vraag hoe de derde tempel er komt: hij daalt neer uit de hemel, of hij wordt gebouwd onder leiding van de Messias.
Evers: Persoonlijk geloof ik dat de tempel zowel door God als door mensen gebouwd zal worden.
Denkt hij vaak aan de toekomstige tempel? “Elke dag, maar niet elke minuut….”

Wie met een zakelijke, sceptische geest bovenstaande tekstfragmenten gaat ontleden, die ziet onmiddellijk in dat hier zeer onzakelijk ingestelde gelovigen aan het werk zijn, mensen die het contact met de realiteit verloren hebben en die – juist omdat ze niet van deze wereld zijn – van andere mensen eisen dat ze het gebrek aan realiteitszin beschouwen als ‘een wonder van God’…
Dat is, vanuit zakelijk oogpunt bezien, doodgewone Godslastering. Een zakelijk mens, zo eentje die met beide voeten stevig op de aarde staat en aan luchtfietserij een broertje dood heeft,  gaat altijd uit van de gedachte dat, juist omdat niemand heilig is, iedereen gelijk(waardig) is.
Je kunt niet zomaar ergens een rotsblok heilig gaan zitten verklaren en van andere mensen eisen dat ze dat heiligdom gaan aanbidden.
En toch eist rabbijn Evers dat van ons. Jullie ‘waanzin’ heeft ons gemaakt tot wat we zijn en daarom zijn jullie nu verplicht onze Messiaanse waanzin te verdedigen.
Ik vind dat onzakelijke onzin, maar Frits Bolkestein, de man van BOBO durf te denken!, is de gehoorzame jaknikker die braafjes spreekt over ‘ons joods-christelijke gedachtegoed…’ 

Kletskoek naar mijn mening, irrationele warboel waar elke zakelijke denker afstand van zou moeten nemen.
Alles wat liberale democraten mogen verdedigen is ‘de liberale democratie’ en elk eerlijk mens weet dat binnen zo’n democratie, waarin een menselijke overheid het volk dient, geen plaats is voor dat joods-christelijke (Messiaanse of utopische) gedachtegoed dat een onzakelijke terreur-God uit de hemel laat nederdalen, met een tempel in de ene hand en een groot vernietigingswapen in de andere hand…

Dat is de totale en absolute ontkenning van wat astrologen ‘de gouden Saturnustijd’ noemen. De tijd waarin ‘Heren’ ons vertellen dat we de aarde lief moeten hebben…
“Blijf trouw aan de aarde”, roept Zarathustra ons toe. Zet de onzakelijke gifpadden aan de kant en weiger nog langer een gehoorzame cliché-figuur in de onzakelijke leugenwereld van anderen te zijn.

(bewerking van artikel van 31-8-2006)

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

2 Responses to Frits Bolkestein & De Tempel

 1. Jasper says:

  Wat een mooie bijdrage. Volgens mij is dit jouw gedachtengoed in een notendop. Mooie karakterisering ook van Bolkestein: Veelzeggend vond ik zijn kritiek op het werk van Peter Sloterdijk. Een botsing tussen de vals- of neoliberale ‘nieuwe zakelijkheid’ en creatief denkvermogen, een poging om nieuwe metaforen en theoretische kaders te scheppen. Dat is in een ‘zakelijke’ wereld immers maar verspilling van tijd & energie (en dus geld).

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/archief/article/detail/1703472/2006/03/15/Professor-Sloterdijk-u-fantaseert.dhtml

 2. Wim Duzijn says:

  Anarchisme is voor mij een poging jezelf los te rukken uit de gelijkschakelende wereld van het collectivisme. Daarom koppel ik het anarchisme ook aan de astrologie, omdat astrologen een mens in staat stellen een volledig, eigen en uniek beeld van zichzelf op te bouwen.
  Het verbaast me dat mensen die zich liberaal noemen (verdedigers van het individu en vijanden van het collectivisme) weigeren de anti-individualistische en collectivistische tendensen binnen door hen bewonderde politieke, wetenschappelijke en religieuze systemen aan te vallen.

  Het woordje liberaal is vaak weinig meer dan etiket. WOORDFETISJISME is een bezigheid die door veel mensen wordt bedreven. Mensen die op zoek gaan naar nieuwe theoretische kaders dienen zich daar goed van bewust te zijn. De meeste mensen willen alleen maar oude vormen inruilen voor ‘nieuwe’ vormen. Dat is wat mij ergerde aan de jaren zestig revolutionairen. Kritische enkelingen die weigerden zich te conformeren aan de ‘nieuwe’ groepsnorm werden uit de groep verwijderd. Door de marxisten werd ik op een zeer ouderwetse wijze uitgemaakt voor ‘fascist’, zoals ik voor de Israelaanbiddende liberalen waarschijnlijk ook ‘een fascist’ ben. Hetgeen voor mij een teken is dat het woordje ‘nieuw’ in hun wereld een volmaakt zinledig gegeven is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: