Adolf Hitler & Het Meesterras

VKblog, vrijdag 3 juli 2009 11:12 door Wim Duzijn

“Hitler sees the Aryan race as the motor for the whole world’s development, for without the Aryans no-one else has the ability to develop cultures.
It is also this idea of the Germans as the superior culture-creating race that gives it the right to enslave lesser races, for they are in Hitler’s eye all are working towards the best end product for the world.
The protection, and expansion, of the German race is then of the highest priority. How can the German race be protected though? The answer to this is given by Hitler. He says that the state must intervene in the lives of ordinary people and control what they are allowed to do…” (anonieme bron)

De Messias

Nog altijd zijn er maar weinig mensen die in willen zien dat het Nationaal-Socialisme van Adolf Hitler in de eerste plaats een Messiaans-utopistische beweging was, die het Duitse Volk (ook wel – en volstrekt ten onrechte – het Arische ras genoemd) tot uitverkoren volk uitriep. Dat volk vormde in zijn totaliteit ‘de staat’, maar was tegelijkertijd de dienaar van de staat, omdat de staat binnen een Messiaanse ideologie altijd op een zodanige wijze vergoddelijkt wordt dat een groep gehoorzaamheid verlangende leiders er de verpersoonlijking van wordt.

Als utopisch heilsdenker zag Hitler in het joodse volk zowel een vriend (een gelijke) als een vijand (iemand die juist omdat hij een gelijke is gevaarlijk is).

– Een vriend was hij, omdat het joods-zionistische ideaal en het nationaal-socialistische ideaal gelijkvormig waren: beide bewegingen zijn een mengsel van anarcho-fascistische, socialistische en quasi-religieuze idealen en claimen op grond daarvan geestelijke, morele en politieke superioriteit.
– Een vijand omdat er in de wereld maar een meesterras kan bestaan zodat het de plicht is van de meesterrassen elkaar op leven en dood te bestrijden, een opvatting die aangeeft dat jodendom voor Hitler niet op geestelijk vlak opererend judaïsme (Messiasloze religie) was, maar op macht en invloed gericht zionisme (quasi-religieuze machtsideologie, die gebaseerd is op Ezraistisch-farizeïsch Messiasdenken dat het begrip ‘God’ koppelt aan de eigen uitverkoren, dus ‘meesterlijke’, groep).

De Tweede Wereldoorlog kan (uitgaande van het geven dat machtdenkers zichzelf vergoddelijken) gezien worden als een verlengstuk van de strijd tussen naar macht verlangende supermoralisten (mensen die, omdat ze de taak hebben ‘een meesterras’ te zijn, zich absoluut goed wanen.
Waaruit je de moraal kunt destilleren dat vrede alleen daar kan ontstaan waar mensen afstand doen van elke vorm van op racistisch groepsdenken gebaseerd superioriteitsdenken, dat in feite de ontkenning is van de geestelijke waarden waar de ARIERS werkelijk voor stonden.

De ARIERS en het tirannieke priesterdenken

* Ariërs uit centraal-Azië trokken westwaarts en settelden zich in Oost-Iran, verder over Irak ca. 2000-1800 v.Chr
* De Indo-Europese taalfamilie en het Sanskriet hebben dezelfde wortels
* Veda’s (ontstaan:1700 – 500), zij vormen de vitale bron voor onze kennis v/d Ariërs voor wat betreft hun taal en de religieuze component – de Veda’s tonen een grote verwantschap met het Iraanse Mazdeïsme. De religie evolueert later naar het Hindoïsme. De Brahmanen (priesters) worden met de Veda’s geassocieerd. In het Mazdeïsme staat ook de PRIESTERKLASSE centraal
* De Perzen verspreidden zich zowel over land als over zee
* Culturele FUSIE : erfenis van de Perzen en de Meden
* Supprematie van het MAZDEÏSME en ZOROASTRISME – tot op vandaag dualisme: kiezen tussen Ahura en Mazda (naar de profeet Zoroaster) – Latere voorstelling v/h Mazdeïsme als monotheïstische godsdienst gaat niet op voor de beginfase !! Men gaat uit van een conflict tussen goed en kwaad in de kosmos – mens heeft keuzevrijheid om hierin partij te kiezen. Opvallende gelijkenissen met het Christendom: a) Strijd tussen goed en kwaad; b) Verlossingsgedachte; c) God wordt belichaamd in een mens
* Opkomst van de priesterklasse, overgeleverd door de Meden – niet door de Ariërs!
(Bron: Scribd.com)

Hitler, de Opperpriester

Hoewel er weinig bekend is over de ARIERS (de opvattingen die Hitler er op na hield waren ontleend aan een geromantiseerde, niet op de werkelijkheid gebaseerde 19e eeuwse droomvisie) kan wel gesteld worden dat zij vanuit Noordelijke streken zich zuidwaarts begeven hebben naar gebieden die nu binnen de landsgrenzen van Afghanistan en Iran vallen.
Hun wereldbeeld (‘het oude geloof’) was vrij simpel. De wereld bestond uit positieve en negatieve krachten en het was de taak van de mens al die krachten binnen de gemeenschap te integreren, een houding die een religie in het leven riep die polytheïstisch (of moderner uitgedrukt: verlicht-liberaal) was.

Binnen een liberale (polytheïstische) samenleving kan nooit een enkele groep de absolute waarheid of absolute goedheid claimen.Zodra de een zich boven de ander gaat plaatsen op grond van niet-zakelijke motieven (ras, geloof, sekse, inkomen, afkomst, etc..) verdwijnt het liberale gelijkheids- of gelijkwaardigheidsbeginsel.
Liberalen die de oligarchie, de monarchie, het religieuze hogepriesterdenken (Rome, Jeruzalem, Teheran, etc) verdedigen zijn doodgewone autocraten die via de geestelijke terreur van antiliberale bedriegers (religie = gehoorzaamheid) zichzelf een aureool van ‘goedheid op het hoofd proberen te plaatsen. Binnen hun wereld is God de grote witwasserdie alles wat machtdenkers doen een mooi, moreel juistheidkleurtje kan geven.

Die morele houding (‘alles wat wij doen is goed’) is alleen daar mogelijk waar een enkele groep zichzelf de enige ware vriend van een enkele ‘God’ noemt. Monotheïsme, met andere woorden, is de ontkenning van de pluraliteitsgedachte (‘E pluribus unum’) en vormt daarmee een voedingsbodem voor het ontstaan van vals-utopistische bewegingen die uit veelheid geen liberaal-democratische eenheid proberen op te bouwen, maar een gelijkgeschakelde, collectieve schijneenheid die wordt gestuurd en bestuurd door een religieus-politieke elite, die gehoorzaamheid verlangt . Je bent vrij om te denken wat je wilt, zolang je maar als enkeling van de moraal af blijft. De moraal is het eigendom van de vergoddelijkte leiders.

De term ‘ARIER’ koppelen aan een monotheïstisch-elitaire geloofsvisie is niet juist, omdat ARIERS (net als de Egyptenaren en de Sumeriers) polytheisten waren: God is geen wraakzuchtige machtige dwingeland die niemand naast zich duldt, maar een alles overkoepelende kracht die de gehele mensheid omvat.
Het monotheïsme werd geïntroduceerd door het Iraans-Perzische MAZDEISME, dat twee vleugels kende: de aan de heersende elite gebonden autoritair-patriarchale priesterklasse en de onafhankelijk opererende MAGI of wijze mannen, die de oorspronkelijke (liberale) waarden van de Ariërs (letterlijk: ‘nobele mensen’) probeerden uit te dragen.

Landen als het Khomeinistische IRAN en het Zionistische ISRAEL vertegenwoordigen niet het individualistische wijsheiddenken, maar het Perzische, aan de heilig verklaarde staat gebonden priesterdenken. De staat wordt gekoppeld aan een enkele God die het bezit is van de priesters: de priesters weten wie God is en wat Hij wil, zodat God dienen weinig meer is dan de priesterklasse dienen.
Wie modern en verlicht wil zijn kan daarom weinig meer doen dan stellen dat alleen een terugkeer naar ‘het oude, veelvormige geloof’ van de ARIERS een wending ten goede kan geven…
De macht los maken dus van een God die een meedogenloze, gewetenloze witwasser moet zijn.

The Noble Ones

The Aryans (‘the noble ones’) are said in the Avesta to have had their original home in the fair land of Airyana-Vaeja (the Cradle-land of the Aryans), which had been ‘the first among the lands’ created by Mazda. It was at the centre of the Earth and in its very centre stood the mountain Hara-bareza (‘Alborz’). This description closely corresponds with the Hindu description of ‘the land of the Gods’ with Mount Meru at its centre….
The Aryans were a fairly advanced people as regards material civilization; they were certainly an agricultural race. Their language was a very complex and well developed instrument capable of expressing with great nicety all subtle variations of human thought, and it shows them to have been much given to introspection. They had a well developed religious system, which had been successively taught to them by great Teachers and by Royal-Sages from time to time.
Coming to the Deities worshipped by the Aryans we get a really formidable list of names, which are the common property of both the branches. The older scholars seemed to think that Zoroaster came as a reformer, and that out of a host of Gods He put forward only Ahura as the One Supreme God.

Abstracted from : The religion of Zarathushtra, I.J.S. Taraporewala, Madras, 1926

21 reacties

clip_image001Man met baard 03-07-2009 11:20

Hitler heeft heel veel leentjebuur gespeeld en daardoor culturen en cultuuruitingen een negatieve associatie meegegeven. Denk alleen maar aan de swastika.

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 11:26

De SWASTIKA was en is een geluksteken dat astrologisch gezien bij de planeet JUPITER behoort. Op mijn eigen website heb ik er een artikel aan gewijd:

clip_image003Ruud Zweistra 03-07-2009 11:32

Hitler is dood, en zijn rol in Europa is overgenomen door Mohammed: de moslim is superieur aan de ongelovige. De moslim is de nieuwe Ariër.
Zie hier: Rijnlandmodel

clip_image001Man met baard 03-07-2009 11:42

En ja hoor, zonder enige reden wordt de islam er weer bij getrokken. One track mind Zweistra in de bocht.

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 12:13

De ISLAM is geen kerk. Ze kent dan ook geen priesters. Iedereen die ‘voldoende kennis’ bezit (domheid en onwetendheid worden veroordeeld) mag zich geestelijk leidsman noemen.In de Koran wordt het op geestelijke onderwerping van anderen gerichte priesterdenken fel afgewezen. Voeg daarbij de eis dat geen enkel mens, ook de profeten niet, goddelijk mag worden verklaard en je hebt een religie die in wezen liberaal is.
Dat sommige mensen moslims die, gedreven door doodgewone ijdelheid en machtswellust, zichzelf ‘priester’ noemen serieus nemen is hun probleem. Priesterschap opeisen is volgens de Koran een doodzonde!

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 12:15

Ruud Zweistra noemt zichzelf graag ‘een betaman’. Zijn reactie hier kan moeilijk omschreven worden als ‘zakelijk, nuchter, afstandelijk en objectief’….

clip_image003Ruud Zweistra 03-07-2009 12:36

@Wim Duzijn 03-07-2009 12:15
Integendeel. Ik wijs erop dat het ontstaan van de beweging van Hitler en alles wat daarop gevolgd is een les zou moeten zijn voor waakzaamheid met betrekking tot dit soort processen. Dat is de les die ik getrokken heb:
Ten eerste is daar de kern van dit soort beweging, die de eigen groep boven alle andere stelt: overeenkomst nummer 1 met de islm.
Ten tweede de expansiedrift: overeenkomst nummer 2
Ten derde: het gebruik van symboliek als uniformen: overeenkomst nummer 3
Ten vierde: het gebruik van geweld: overeenkomst nummer 4.
Nou, dat is al meer dan genoeg voor een ernstige waarschuwing met betrekking tot de islam. Maar wat was nu precies jouw idee achter de publicatie van bovenstaande: historische belangstelling? Of het onjuiste van superioriteitstheorieën? Noem in het laatste geval ook nog even het joodse geloof…

clip_image003wiljan45 03-07-2009 12:50

Wim, wat versta je onder dualisme? Ik proef dat jij dat de juiste visie acht. Ik geloof dat ik voor monisme ga. Maar de begrippen van ons beide zijn niet helder, wellicht. Ik denk, dat het geestelijke overal aanwezig is, ook in de mechanische en de onderwereld…
Verder zie ik ook zoals jij die scheiding tussen wat ik noem zon- en maanreligies als dé scheidslijn. .en die loopt dwars door en binnen wat we de grote religies nu noemen. De islam is te zien als een menging van een liberale/individuele mens bevorderende èn een onderwerpzame godsDIENST……en het christendom ??
Overigens meen ik te weten dat er twee Zoroasters zijn geweest, en dat jij het over de 2e hebt?

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 12:57

Alles wat ik zeg is dat MESSIAANS leiderschaps- of Fuehrerdenken de ontkenning is van het ANARCHISTISCHE of Polytheïstisch denken van een groep mensen (de Ariërs) die volgens HITLER een soort superras vormden dat in staat was cultuur te scheppen, waar minderwaardige rassen (zoals de joden en de Slavische volkeren) alleen maar cultuur konden stelen van superieure anderen.
MAN MET BAARD laat zien dat Hitler voor het opbouwen van zijn wereldvisie van alles en nog wat bij elkaar raapte. Bijzonder originele gedachten heeft hij niet ontwikkeld. Het beeld dat hij opriep van ‘de Ariër’ was wetenschappelijk gezien onjuist.

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 13:01

Dualisme binnen religie, WILJAN, is weinig meer dan de opvatting dat goed ‘absoluut goed’ is en als zodanig nooit in contact kan treden met het kwaad, dat absoluut kwaad is.
De ‘goeden’ moeten daarom een elite vormen die aan de top van een heerserspiramide staat. Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet met onreine mensen omgaan en alles wat riekt naar ‘kwaad’ met haat, wraak, en vernietigingswoede achtervolgen. Nietzsche noemde ‘de goede mens’ het grootste kwaad dat de mensheid ooit heeft voortgebracht.

clip_image003wiljan45 03-07-2009 14:08

Ja Nietzsche was me er eentje!? Beetje kort door de bocht! Ik zie in Kant ook een dualist. Voor mij zijn het de mensen die denken dat je niet over de drempel moet proberen te komen als mens met zijn waakbewustzijn.. oftewel stromingen die scheiding tussen mens en God propageren. Metafysica heet dat wel. Ook de wetenschap en de filosofie doet dat in hoge mate.
Zo gezien zijn er ongelooflijk veel priesters, die je niet zo herkent. Een voorbeeld: M. Van Dam, die vertelde laatst over zijn mechanisch wereldbeeld, zich beroepend op het boek van Dijksterhuis vooral, en kwam ertoe een scheiding, dualisme te maken tussen de mens als slachtoffer en ‘de omstandigheden’.
Bij hem waren de laatste eigenlijk God. De vrije wil bestaat niet voor de dualisten, de geest(individu) bestaat niet tenzij abstract en collectief/almachtig en zelfs albesturend , tot en met de atomen.(dat laatste is een godsbeeld dat sterk leeft in de soennitische islam…)
Ik acht N. en Spinoza niet geheel onschuldig aan de woekering van het dualisme…Spinoza is toch een raar geval! Je zou hem zo voor monist verslijten.

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 15:12

Je moet de boel nuchter bekijken WILHAN. Mensen zijn van nature SUPERFANTASTEN. Ze liegen de mooiste en fraaiste waarheden bij elkaar en ze verbazen zich er over dat andere mensen die zogenaamde waarheden afdoen als verzinsels.
De ARIERS kenden een dualistisch wereldbeeld – een wereld waarin zowel positieve en negatieve krachten werkzaam zijn, een astrologisch wereldbeeld zou je kunnen stellen – maar ze waren zo slim om de mens niet uit te leveren aan kwaadaardige geestelijke leiders die een schijnwereld scheppen waarin minderheden gedwongen worden op een moraalbevestigende wijze de rol van ‘slechterik’ te spelen.
Dat was wat Hitler en zijn aanhang deed. Ze schiepen doelbewust zondebokken om de grote massa aan zich te kunnen binden. Theodor Herzl deed in feite hetzelfde. Berucht is zijn uitspraak dat zionisme ‘eenheid scheppen rondom een gemeenschappelijke vijand’ is.
De dualist is in wezen een erg lui en ernstloos passief wezen. Hij kan en wil niks veranderen en daarom schept hij vijandbeelden die gekoppeld worden aan zomaar een willekeurige groep mensen die gedemoniseerd en/of vernietigd moeten worden. Het MACHT IS RECHT-denken van Amerika is een vorm van spiritueel dualisme dat in dienst staat van het scheppen van domheid.
.

clip_image003wiljan45 03-07-2009 16:00

Oh, nu begrijp ik het al beter, Wim. Bedankt. Dat boek van Herzl daar heb ik ook wat tegen! Daar begint vaak ellende, met dat soort op()zwepende teksten.Ik zie een gelijkenis ervan met het communistisch manifest en (stukken van) de Koran…en alle drie nog in de strijd geworpen tegenwoordig.

clip_image003Ruud Zweistra 03-07-2009 16:10

@Wim Duzijn 03-07-2009 15:12
Daar ben ik het helemaal met je eens: Jahweh, God, Mohammed, Herzl, Hitler, Amerika … allemaal vijandscheppers.

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 19:09

Juist omdat ideologische bewegingen zoveel op elkaar lijken (voor wie daar meer over wil weten raad ik het boek DE WARE GELOVIGE – THE TRUE BELIEVER van ERIC HOFFER aan), wijs ik hier op het merkwaardige feit dat aan het begin van wat wij ‘onze beschaving’ noemen groeperingen en bewegingen staan die weigerden de wereld op een primitieve wijze op te delen in menselijk kwaad en menselijk goed.
Goed en kwaad bestaan, maar dan in de vorm van krachtenvelden of invloedsferen waar elk mens deel van uitmaakt. Het goede en het kwade omringen ons en we kunnen niet net doen alsof wij geen deel uitmaken van een werkelijkheid die in feite moraalloos is.
Moraal scheppen binnen een Polytheïstische wereld is niet ‘goedheid scheppen’, maar orde scheppen. Dat is de reden waarom binnen het monotheïsme van het ZOROASTRISME het principe van de ORDE en de RECHTVAARDIGHEID (Ahura Mazda) tegenover het principe van de CHAOS werd geplaatst.
Ordescheppers kunnen best brutale rotzakken zijn. Ze willen geen goedheid scheppen, maar ze proberen te voorkomen dat mensen zich op blinde wijze uitleveren aan de chaos.
Zie ook de website met quotes van ERIC HOFFER:

clip_image002Wim Duzijn 03-07-2009 19:11

“The opposite of the religious fanatic is not the fanatical atheist but the gentle cynic who cares not whether there is a god or not.” Eric Hoffer

clip_image003Ruud Zweistra 04-07-2009 10:55

Absolute faith corrupts as absolutely as absolute power. Eric Hoffer
Bijzonder mee eens. Precies wat ik bedoelde met mijn commentaren. Al zeg ik het zelf.
En weer wat geleerd.

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarcho-Liberaal, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

One Response to Adolf Hitler & Het Meesterras

 1. niek1928 says:

  Dat je vandaag nog in ‘tags’ verschijnt onder ‘Life’ vind ik prachtig. Ik kom eens kijken, je hebt een heldere insteek die me overhaalt te schrijven: Ik ben het met je eens.

  Dat neemt niet weg dat ik de qt Polytheïstische wereld unqt zie als een handzame vorm van omgaan met elkaar nu duidelijk blijkt dat we over een ‘god’ nauwelijks iets weten dat de moeite waard is. De Abraham traditie vind ik een afschuwelijke grap. Zomaar een godje scheppen naar ons beeld en gelijkenis. Terwijl via de wetenschap nu toch wel duidelijk is geworden dat het grote bedenksel ‘god’, hoe ook, te maken heeft met een aantal heelallen, in het grote, en onmeetbare kleinere deeltjes in de nog miniemere wereld dan bijvoorbeeld de neutrino.

  Bij verder lezen zal ik daarover vast nog iets van je vernemen. Over:
  – Een nog onbekende modulatie op de golfjes van die kleine deeltjes.
  – Het hooghartige idee dat we eindpunten van een (n.b. locale) schepping zouden zijn, om je te begillen. De kijk vanuit Astro hierop.
  – Het opnemen in de wetenschap van ‘onbewijsbare’ zaken in de geestenwereld door andere voorwaarden te scheppen over bewijsmethoden.

  Ik ben benieuwd..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: