Islam en de lachende doders

VK-blog, geplaatst op zondag 30 maart 2008 door Wim Duzijn

1. De wetten van het universum – Mohammed B. 2003

Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam), zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.” (uit de brief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh)

Mohammed B., de tot het wraakzuchtige fundamentalisme bekeerde moslim die van de rebelse opportunist THEO VAN GOGH een aangepaste held heeft gemaakt, een idool zelfs, een man waarvoor men een standbeeld heeft opgericht (een zeer anti-Islamitische daad in feite, omdat de Islam elk kleinburgerlijk proces van idolisering afwijst) heeft in het verleden laten blijken dat hij zich aangetrokken voelde tot denkbeelden die je met een beetje goede wil NEW-AGE-gedachten zou kunnen noemen, gedachten die het beginsel van de ALLES-omvattende God (de Moedergod die begrip toont voor haar kinderen: ‘kinderen blijven kinderen, wat ze ook doen’) boven de strenge Vaderlijke oordelaar plaats (de God die strengheid, straf en meedogenloze vernietiging van de Goddelozen als hoogste waarden uitdraagt).

Het volgende fragment – door hem waarschijnlijk uit een filosofisch werk overgeschreven – getuigt daarvan:

“De mens is onderdeel van het universum. De wetten die de menselijke natuur beheersen onderscheiden zich niet van de wetten die het universum beheersen. Met zijn lichamelijke functies volgt de mens onvrijwillig dezelfde natuurwetten die in het universum gelden. De groei van een mens, zijn omstandigheden qua gezondheid en ziekte, en zijn leven en dood zijn onderdeel van het systeem van die natuurlijke wetten. Zelfs de gevolgen van zijn vrijwillige daden worden door de universele wetten bepaald. Fysiek gezien is elk levend wezen op aarde moslim (hij die zich heeft overgegeven).

De mens kan de manier waarop God (Allah) de wetten in het universum tot uitvoer heeft gebracht niet veranderen. Het is daarom wenselijk dat hij ook in die aspecten van zijn leven waarin bij de mogelijkheid tot een vrije keuze heeft gekregen de islam volgt en dat hij de Goddelijke wet in alle zaken van het leven laat beslissen, zodat er harmonie ontstaat tussen de mens en de rest van het universum. Deze praktische bewustwording overstijgt alle raciale, nationale, (politiek) ideologische en materiele kwesties, omdat het geweten de vrijwillige keuze heeft gemaakt zich te voegen bij één universeel bewustzijn.

Volgens de moslim is dit de manier waarop de fysieke wetten. die in het biologische leven van de mens werkzaam zijn in harmonie gebracht kunnen worden met de morele wetten die zijn vrijwillige daden beheersen. Het woord integreren, zoals dat staat beschreven in het Prismawoordenboek, betekent: ‘in een groter geheel opgenomen worden’. Deze betekenis omvat voor mij het hele islamitische concept van onderwerping (lichaam en geest) aan die ene Macht die de schepper is van het grote geheel dat we het universum noemen – en waar de mens deel van uitmaakt.”

2. Mohammed B. & New Age


NEW AGE-denken, met zijn voorliefde voor een mystiek aandoend verlangen naar eenheid behoort volgens het wetenschappelijk-theoretische denken dat we ASTROLOGIE noemen bij de WATER-tekens en dan met name bij de dierenriemtekens KREEFT (dat verwijst naar de barmhartige, genadevolle Moeder) en VIS (het verlangen op niet-dierlijke wijze op te gaan in een geestelijke, allesomvattende liefdeswereld).

Opmerkelijk is dat de geboorte-horoscoop van Mohammed B. sterk beïnvloed wordt door het dierenriemteken Vis, dat beheerst wordt door de planeet NEPTUNUS (zie het plaatje hiernaast).
Neptunus is volgens astrologen bij uitstek de planeet van de mystiek en omdat het teken Vis een waterteken is (net als de tekens Kreeft en Schorpioen) zal die mystiek zich concentreren rondom de eigenschappen die het element water karakteriseren: overgave, met alles verbonden willen zijn, integreren, verschillen opheffen, egaliseren, etc.

Het is dan ook een wonderlijke zaak dat Theo van Gogh, die ooit (via een verwijzing naar een gedicht van Henriette Roland-Holst) beweerde dat de zachte krachten de hardheid van het leven weg moeten vagen, is vermoord door een wraakzuchtig geworden mysticus, die met zijn softe ideaal van de grote eenwording (een terugkeer als het ware naar de moederschoot) een ‘New Age denker’ genoemd kan worden.

New Age wordt door het Nederlandse nihilistendom – dat in de nihilist Van Gogh een soort demonische icoon gevonden heeft – op ongekend felle wijze afgewezen. Al in de jaren vijftig keerden zowel linkse als rechtse regenten zich tegen het mystieke eenheidsdenken. Koningin Juliana werd bijna gedwongen troonsafstand te doen vanwege haar als gevaarlijk bestempelde New-Age-opvattingen (zij steunde de Krishnamurti-aanhangster GREET HOFMAN en de gnosiskenner QUISPEL) en binnen het linkse kamp werd de doorbraakgedachte die ruimte bood aan christelijke personalisten met argusogen bekeken.

Met mystieke eenwording of zachte kracht kan je binnen het rijk van opportunisten, fundamentalistische gelovigen en blinde machtdenkers weinig beginnen – helemaal al niet wanneer die eenwording liefheid en kinderlijkheid bij de zoeker vooronderstelt – eigenschappen die diepe walging oproepen in het duistere rijk der nihilisten. En juist omdat volwassen cynisme en hardvochtig, opportunistisch ondernemerschap het literaire en culturele leven in hun greep houden, is er voor gevoelige mensen die in een op verdeling en versplintering van het bestaan gerichte mannenwereld niet kunnen overleven geen andere keus dan te kiezen voor een vorm van eenwordingsdenken dat niet op liefdevolle overgave (vrijzinnigheid), maar op destructieve overgave (orthodoxie) is gebaseerd. De dood is daarbij niet langer boeman, maar verlosser, die als een soort Goddelijke vergelder (de profeet wordt ‘een lachende doder’ genoemd) het ideaal van de eenheid dient.

Het is die vreemde duistere, wraakzuchtige verlosser die Theo van Gogh heeft weggevoerd uit zijn nihilistische opportunistenparadijs, waarin hij – net als Mohammed B. – zowel een zachte man als een wraakzuchtige oordelaar was.

“Het is verboden om vriendschap, hulp en loyaliteit te sluiten met degenen die de Islam verwerpen en vooral met degenen die openlijk de Islam tegenwerken en de Moslims onderdrukken. Degenen die dit wel doet wordt een kaafir.” “Zij spreken het geloof tegen door te verklaren dat een mens als wetgever op mag treden en dat hij zijn eigen levensweg kan bepalen en dat religie gescheiden dient te zijn van educatie, politiek en maatschappij. Zij hebben alcohol, pornografie, abortus, ontucht, overspel, homosexualiteit, publiekelijke onfatsoenlijkheid etc. Halaal gemaakt” “We zijn met stomheid geslagen door sommige moslims die het lef hebben om tegen het wetgeverlijk oordeel in, moslims toe te staan activiteiten te ondernemen samen met deze kufr…” (Mohammed B.)

De vraag die we ons moeten stellen is of wij – als morrende buitenstaanders – tegenover die duistere verlosser (‘de verdelende doder’) een lichtende verlosser kunnen plaatsen (‘een bruggen bouwende levendmaker’).

Heeft het – met andere woorden – zin te klagen en aan te klagen in een aan religieuze orthodoxie gebonden universum, waarin eenheid en opheffing van schizofreen ideologisch denken niet worden toegestaan? Of is al dat geklaag kinderachtig zelfbeklag van mensen die elk geloof in positieve antwoorden verloren hebben?

reacties

peter louter 30-03-2008 15:28

Weet iemand de geboortedatum van de islam?

Wim Duzijn 01-04-2008 12:00

Religies worden niet geboren. Ze krijgen een bepaalde vorm die alleen maar dan remmend gaat werken wanneer individuele mensen te beroerd zijn de AANPASSINGSDWANG van leidende dictators (‘de eeuwige priester’, zou Nietzsche zeggen) een halt toe te roepen.
Een fundamentalist is daarom gevaarlijk omdat hij GEESTELIJKE DWANG boven GEESTELIJKE VRIJHEID plaatst. Waar de Koran uitdrukkelijk stelt dat niemand zich tussen God en de mens mag plaatsen, daar gaan fundamentalisten op de stoel van God zitten en eisen ze het recht op andere mensen hun eigen dwingende interpretatie van ‘het boek’ op te leggen.

Het heeft daarom geen zin om in fundamentalistenland een bepaalde ideologie aan te vallen, omdat achter elke ideologie mensen schuil gaan, mensen die met het verdwijnen van een bepaalde ideologie NIET veranderen en daarom hun gif domweg in een andere vorm op de wereld loslaten. “Massabewegingen”, stelt Eric Hoffer in zijn boek ‘De Ware Gelovige” zijn onderling uitwisselbaar.
Dat is de reden waarom in oude wijsheidteksten DE GIFPAD en DE GIFSLANG centraal worden gesteld: symbolische verwijzingen die in de wereld van ‘het boek’ als vijanden van het goddelijke denken worden beschouwd. Niet de religie is gevaarlijk, zou je als een soort conclusie daaruit af kunnen leiden, maar de GIFSLANG (astrologisch: de negatieve PLUTO-mens) die alleen maar HAAT en VERDERF wil zaaien, op een slechte manier of op een goede manier, al naar het toeval dat wil – of eist (wanneer je net als Mohammed B. uitgaat van een fatalistisch-dwingend, op vernietiging van het leven gericht wereldbeeld).

En juist omdat woordje ‘Boek’ dat de moslims in hun geloofsbeleving centraal stellen geen verwijzing is naar ‘de Koran’, maar een verwijzing naar alle verhalen van het Oude en Nieuwe Testament is het belangrijk om de nadruk te leggen op het harde feit dat de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament doodgewone mensenverhalen zijn die geworteld zijn in het Oud-Arabische, Oud-Perzische, Oud-Egyptische en Oud-Griekse denken van het Midden-Oosten, denkvormen waarin astrologische beelden, gnostisch bevrijdingsdenken en het New-Age-achtige streven naar niet aan straf en wraakzucht gebonden mystieke eenheid centraal staan.

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

5 Responses to Islam en de lachende doders

 1. Opmerkelijk eigenlijk dat die Mohammed B. zowel de zon, maan, mercurius en venus in Vissen heeft.
  Vissen staat bekend als het zachtste en fijngevoeligste teken van de dierenriem. De botte, wrede en gevoelloze moord op Van Gogh is hiermee in volledige tegenspraak.

 2. Wim Duzijn says:

  Je kunt het ook zo stellen RIDZERD: juist omdat iemand gevoelig is wordt er gekozen voor een gedragswijze die het gebrek aan mannelijkheid dient te compenseren.
  THEO VAN GOGH deed dat ook. Straalde weekheid uit, maar transformeerde zichzelf achter zijn toetsenbord in een agressieve schreeuwlelijk die niet in staat was contact te maken met de door hem gezochte zachtheid in een ander.

  Je krijgt soms het idee dat zachte en gevoelige mensen willoze slachtoffers worden van krachten die ze vanwege hun weerloosheid niet kunnen controleren. Het kwaad schuilt ergens anders…, projecteert zich in weerlozen die daarmee in feite zondebokken worden in een door agressieve anderen beheerste fatsoenswereld.

  De moordenaar van PIM FORTUYN was ook een softe figuur. KARST T. was een supersofte figuur. En zo zijn er veel meer….
  Conservatieve Roomse geestelijken vragen zich al af (na de schietpartij in Alphen aan de Rijn, die werd uitgevoerd door een jongen die zich ‘paranormaal begaafd’ noemde) of of er mogelijk sprake is van ‘demonische bezetenheid’. Dat is een beladen woord, maar dat er sprake is van negatieve krachten die mensen beinvloeden is vanuit astrologisch gezichtspunt een vanzelfsprekende zaak.

  • @Wim Duzijn

   “Demonische bezetenheid” is inderdaad een beladen woord, maar ik vind het toch wel aannemelijk dat dit bij zulk soort misdaden inderdaad het geval is. En je kon wel eens gelijk hebbend dat juist zachte en gevoelige mensen willoze slachtoffers worden van dergelijke krachten die ze niet kunnen controleren.

 3. Wim Duzijn says:

  De gebooretijd van MOHAMMED B. is niet bekend. Berekening van ascendant en plaatsing van planeten in huizen is dus niet mogelijk. Bij KARST T. was er sprake van SCHORPIOEN-invloed via de ascendant.

 4. Joke Mizée says:

  De docu-reeks The Century of the Self van Adam Curtis is vrij negatief over New Age e.a. stromingen t.b.v. zelfverwerkelijking, omdat de machthebbers onmiddellijk inzagen welke perspectieven het individualisme bood om mensen in te kapselen en los te weken van stromingen die hen collectieve kracht konden geven. M.a.w. het verwerd al snel tot een vorm van consumentisme.

  Quispel is een hele andere kwestie natuurlijk. Ik ben net een boek (van Sean Martin) over de gnostici aan het lezen, waardoor ik nu pas besef hoe groot zijn rol is geweest bij de ontdekking van de betekenis van de vondsten bij Nag Hammadi. Bij de vele door de gnostiek geinspireerde schrijvers die in dat boek genoemd worden, ontbreekt opvallend genoeg de naam van Erich Fromm.

  Treffend wat je zegt over van Gogh (16:18). Justus van Oel beschreef hoezeer hij geraakt werd door de opmerking van Hetty Kuitenbrouwer (de vrouw van Jan) dat hij “een net Wassenaars jongetje dat wanhopig probeerde stout te zijn” was. Nadien nam hij iedere gelegenheid te baat om haar door het slijk te halen.

  Vandaag schreef IKON-pastor Bram Grandia:
  “In Alphen aan de Rijn brandden zeven kaarsen bij de herdenking in de kerk. Voor iedere dode een kaars. Ook een kaars voor Tristan van der V. Bij de officiële herdenkingsbijeenkomst in het theater stonden zes zuilen met witte rozen.

  Ik denk aan de zes slachtoffers die Karst T. twee jaar geleden maakte in Apeldoorn. Ik zie de zeven kaarsen branden in de kerk van Apeldoorn en de zes op de Nationale Herdenking. Geen kaars voor Karst T. Ik zie de zeven kaarsen in de kerk van Alphen aan de Rijn en de zes zuilen met witte rozen. Geen zuil voor Tristan.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: