Moslimbroeders & Burgermansfatsoen

In een wereld waarin MACHT=RECHT-denkers de dienst uitmaken zal nooit een poging worden gewaagd een dialoog in  gang te zetten, die het mogelijk maakt ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen op te heffen. De MACHT=RECHT- denker leeft van polarisatie, hij heeft vijanden nodig, omdat alleen de duivel hem in staat stelt een ‘goddelijke’ wereld op te  bouwen waarin hij ‘de absoluut goede’ is. Heel concreet gesteld: Hij aanbidt het Eigen Heilige Eigen Land, dat door idolenaanbidders tot  God (de Almachtige) wordt  uitgeroepen. Die God is geen vredelievende God. Hij weigert op een evangelische wijze zijn vijanden lief te hebben. Alles wat Hij wil en kan is de Ander demoniseren  – van hem een eeuwig  rechteloze vreemdeling maken.

Het mag rustig merkwaardig genoemd worden dat in een wereld die zich modern en verlicht noemt (zaken die  tegenwoordig worden gelijkgesteld aan het woordje  ’democratie’, een woord dat in feite alleen maar verwijst naar de  werkelijkheid ‘volk’) niemand de moed durft op te brengen het begrip ‘Heilig Land’ aan te vallen.
Als vertegenwoordiger van het heiligheid afwijzende anarchisme wijs ik elke vorm van vergoddelijking van materiële zaken  af. Daarom ben ik tegen de theocratie (de religieuze staat waarbinnen de religieuze leider gezien wordt als een soort  plaatsvervanger van God op aarde) en tegen het verbinden van de begrippen staat, volk, kapitaal en leger aan het begrip  God (zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in onze  heilig verklaarde ‘joods-christelijke’ democratie).
Het merendeel van de zich ‘modern’ noemende machthebbers in ons land wijst het ontheiligende anarchisme af. In de  afwijzing van ‘de heilige (of heilig  verklaarde)staat’  sta je hier alleen. Westerse machthebbers noemen alleen die ‘heilige  staten’ slecht die weigeren de eigen heilig verklaarde idolen tot God te verheffen.

Dat alleen staan van anarchisten betekent dat de moderne verlichtingsgedachte die een niet aan het collectief gebonden  eenling uitdraagt door weinig mensen serieus wordt genomen. Eenling zijn is lastig. Deel uitmaken van een sterke groep  geeft altijd een veilig gevoel. Verlichting is een woord dat we als etiket op onze werkelijkheid plakken.
Moraal is geen denkwerk, maar etiketjes beschrijven en die vervolgens lukraak op de wereld om ons heen plakken. Wie  een eigen etiketje wil hebben wordt uitgelachen. Collectivisme (waar etikettenplakkerij een uitvloeisel van is) staat altijd  voor gelijkschakeling van het denken – uitschakeling dus van individuele, kritische verstandsfuncties.
We willen – vrees ik –  helemaal niet verlicht worden, in ons eentje tegenover de machtigen gaan staan en zeggen: “Ik als  eenling ben het volstrekt met jullie oneens”.  Alles wat we willen is macht en geld bezitten en een leventje leiden waarin  niet getobd, gepiekerd en diep nagedacht hoeft te worden – en daarom haten we al diegenen die via kritisch nadenken  ons onze gemoedsrust willen verstoren.

De 11 september aanval, uitgevoerd door mensen die zeer afwijzend staan tegenover onze Heilige Staat (een mengeling  van vergoddelijkt kapitalisme en een volstrekt  inhoudsloze vorm van verjoodst christendom)  kun je zien als een bewijs  voor de juistheid van die stelling.
De aanval op wat de leider van de groep, Mohammed Atta (hiernaast afgebeeld als de zachte man die hij volgens zijn  vader  was) ‘de Westerse Coca-Cola-democratie‘ noemde heeft niet een dialoog in gang gezet, een poging door te dringen  tot de denkwereld van de Ander, maar integendeel een polarisatieproces, een krankzinnige poging alles wat anders is te  demoniseren, uitgaande van de gedachte dat de wereld die de kwade Ander heeft aangevallen absoluut goed, dus ‘heilig’  is.

Gezien vanuit het standpunt van religieuze joden en christenen (zionisten zijn in feite geen joden, omdat zij God op een zeer anti- Mozaïsche wijze vervangen hebben door het idool: ‘de heilige staat’ en ‘het heilige volk’, waarin het IK dat ‘de ANDER’ kan  ontmoeten niet meer bestaat) zou de aanval op de symbolen van het kapitalisme Israël en Amerika dichter bij de  werkelijke waarden van de joods-christelijk-Islamitische religie moeten brengen. Geen demonisering dus, maar dialoog.

MATTHEUS telt het duidelijk: “Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben,  of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.”  (M-6:24)

Dat een dialoog in principe mogelijk is (de realiteit is helaas anders omdat beide partijen elkaar op een zeer primitieve wijze demoniseren) mag worden  afgeleid uit de wetenschap dat Osama bin Laden, de Moslim Broederschap en ook (tot op zekere hoogte) de Taliban in  feite Derde Weg- denkers zijn, net als de pan-Arabisten die vanwege hun seculiere gedachtegoed (scheiding van kerk en  staat) door de Islamisten worden afgewezen.

Beide groeperingen, de vertegenwoordigers van de ARABISCHE revolutie (Nasser, Saddam Hussein, Arafat, Gaddafi) en  de vertegenwoordigers van de ISLAMITISCHE revolutie (de Iraanse Sjia en de Egyptische moslim-broederschap), wijzen zowel het ‘heidense’ communisme als  het ‘heidense’ kapitalisme af en omdat het Westen hen geen andere weg aanbiedt, ronduit  weigert tegenover het harde  (op oligarchisch machts- en elitedenken gebaseerde) kapitalisme van wat ‘het Zionistisch-Amerikaanse imperialisme’  wordt genoemd een redelijk alternatief  te plaatsen, daarom kiezen ze voor een eigen ‘derde weg’.

Opmerkelijk is dat het zich modern noemende Westen (inclusief de zogenaamde derde wegdenkers Clinton & Blair)  tientallen jaren lang niets  anders heeft gedaan dan de seculiere ARABISCHE derde weg te frustreren en tegen te werken. Socialistisch georienteerde Arabische leiders werden  en worden vernederd en alles wat onze zogenaamd moderne weg naar democratie in het Midden-Oosten heeft  opgeleverd is versterking van de macht van de religieuzen.
Israel bijvoorbeeld heeft de FATAH-beweging (die vanaf het  begin een moderne democratische staat Palestina nastreefde, een staat waarin geen plaats kan zijn voor Goddelijke uitverkorenen)  verzwakt en staat nu tegenover een zelf in het leven geroepen Islamitische beweging (HAMAS) die ondanks het feit dat de  beweging door ‘het volk’ wordt gesteund gezien wordt als een duivelse beweging, die een bedreiging vormt voor het eigen heilig verklaarde volk.
De religieus-politieke beweging HAMAS is nauw verwant met de Egyptische Moslim-Broederschap. Dat betekent dat ook Hamas op sociaal  gebied het derde weg denken vertegenwoordigt. Het collectivisme van de communisten wordt afgewezen, maar ook het te  ver doorgevoerde individualisme van het kapitalisme, dat volgens de religieuzen alleen maar de dierlijk-animale instincten  in de mens zou aanmoedigen.

Dat het Derde Weg denken van sommige moslims (zoals Osama bin Laden, die in de moslimwereld ‘een Salafist’ wordt  genoemd) zo zijn gebreken heeft is een feit. Die gebreken vloeien voort uit de onwil van aan een heilig verklaard verleden  gebonden fundamentalisten het wetsdenken binnen de religie te moderniseren.
Waar moderne  derde weg denkers de Verklaring van de Rechten van de Mens centraal stellen binnen hun humanistische gedachtegoed,  daar plaatsen de Islamitische fundamentalisten de Sharia centraal, een geheel van regels dat in bepaalde opzichten  volledig in strijd is met het mystieke eenheidsverlangen dat ze uitspreken (denk aan het anarchistische woordje  ‘broederschap’), omdat de Sharia allerlei onzinnige regels die betrekking hebben op niet-geestelijke zaken vergoddelijkt –  hetgeen een ander woord  is voor ontmenselijking of ontkenning van de broederschapsidee.

Het mystieke eenheidsverlangen en de wil het individu te beschermen tegen de aanvallen van kapitalisten en  communisten (zaken die je als humanist wel degelijk serieus mag nemen) worden door veel Westerse ‘democraten’  niet serieus genomen. Er wordt een enkel verzamelwoord in het leven geroepen,  ‘terrorisme’ , en op grond van die  versimpeling van de werkelijkheid (niet alle Salafisten verdedigen geweld) wordt gekozen voor een beleid dat – juist  vanwege dat irrationele simplificatie proces –  onrechtvaardig (soms zelfs misdadig) is, een ontkenning van de eenheidsgedachte waar de sociaal ingestelde religieuzen voor zeggen te strijden.
Het zou daarom een goede zaak zijn wanneer mensen die zichzelf ‘intellectueel’ noemen de moeite zouden nemen serieus te  worden.  Afstand doen dus van kil, tot geestelijke afstomping en verdommend egoïsme leidend materialisme en proberen een  geestelijk contact aan te gaan met de  gedemoniseerde Ander, uitgaande van de nuchtere stelling dat er maar een soort verstand is: MENSEN-verstand.
Daarbij moeten ze zich realiseren dat Osama bin Laden en de religieus-conservatieve Moslim Broederschap niet behoren  tot de Saoedische vorm van Islamitisch denken (het Wahabbisme) maar tot een Soefistisch gerichte denkwereld waarvan  de Egyptenaar Sayyid Qutb de belangrijkste grondlegger is.

Soefisme zou je – juist omdat de mystiek binnen de religie niet wordt ontkend – een modernistische stroming kunnen  noemen, hetgeen wil zeggen dat er geen sprake is van ontkenning van het individu.
Ontkenning van het individu maakt  een religieuze of politieke beweging vatbaar voor fascistische invloeden: de leider of de partij mogen bepalen wat de  gezamenlijke, collectieve identiteit van de groep is. Elk individu ontleent de eigen identiteit aan de groep. Vaak wordt binnen de groep een vergoddelijkte Messiasfiguur aanbeden.

Sayyid Qutb is geen echte mysticus en ook geen modern-liberaal denker. Hij is een puriteins religieus denker die Soefistische mystiek koppelt aan  uiterst conservatieve opvattingen over gezin en familie.
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving‘, dat is een van de  belangrijkste stellingen in zijn geschriften (een opvatting die in een niet neolliberaal verleden ook werd uitgedragen door  het CDA) en op grond van die heiligverklaring van het gezin veroordeelt hij het Amerikaanse kapitalisme dat via  vrouwenarbeid (de ontheiliging van ‘de moeder’) en de versterking van het  dierlijke lustprincipe in de mens (de vrouw  wordt gedegradeerd tot lustobject) uit zou zijn op vernietiging van het gezinsleven, dat daarom zo belangrijk wordt geacht   omdat binnen het gezin de geestelijke vorming van het kind dient plaats te vinden.
Juist om te voorkomen dat mensen niet meer in staat zijn als gelijken met elkaar om te gaan moet de Islam als een bron  van geestelijke kracht gaan functioneren, die dient te  voorkomen dat mensen elkaar als dieren gaan behandelen.  Islamitisch denken wordt daarmee politiek denken. Staat en religie vallen samen. De dierlijke mens moet inzien dat hij God  (de grote een-maker die de mens ontdierlijkt) dient te respecteren…

Al met al opvattingen die niet bijzonder ver afliggen van het conservatieve Christelijk-Amerikaanse geloofsdenken, dat via  de vergoddelijking van de staat Israël (zowel republikeinen als democraten  hanteren zonder blikken of blozen het  ondemocratische begrip ‘Heilig Land’) in feite primitiever is dan het mystieke eenheidsdenken van de puritein Sayyid Qutb,   die – net als al zijn moslimbroeders – alle vormen van Westers-Amerikaans Zionisme fel afwijst.


Over Sayyid Qutb

Sayyid Qutb, 1906-1966, an Egyptian and a member of the Muslim Brotherhood, was a prominent Islamist (revivalist) figure  whose career spanned the middle decades of  this century.  The first excerpt comes from an early work, Social Justice in  Islam, which he wrote in 1949:
“So all creation issuing as it does from one absolute, universal, and active Will, forms an all-embracing unity in which each  individual part is in harmonious order with the  remainder…Thus, then, all creation is a unity comprising different parts; it  has a common origin, a common providence and purpose, because it was produced by a single,  absolute, and  comprehensive Will…So the universe cannot be hostile to life, or to man; nor can ‘Nature’ in our modern phrase be held to  be antagonistic to man, opposed to  him, or striving against him. Rather she is a friend whose purposes are one with those  of life and of mankind. And the task of living beings is not to contend with Nature, for  they have grown up in her bosom,  and she and they together form a part of the single universe which proceeds from the single will.”

In 1964, Qutb published his best known work, Milestones, a work that has inspired some of the most extreme expressions  of Islamic revivalism, such as Islamic Jihad and  Takfir wa-l Hijra. One of the central concepts of the book, jahiliyya (“pagan  ignorance and rebellion against God”) was also deeply influenced by Qutb’s unpleasant sojourn  in the United States from  1948 until 1950, an experience in cross-cultural living that did not go well. Qutb was an employee at the time in the  Egyptian Ministry of Education.  He had been sent to the U.S. to study American educational institutions. Qutb was deeply  offended by the racism he observed (and experienced first-hand) and was  scandalized by the openness between the  sexes in American society. Even a Sunday night “sock hop” to which he had been invited, put on by a youth group in a  church in  Colorado, was too much for this lifelong bachelor. In Milestones he wrote:

“Mankind today is on the brink of a precipice, not because of the danger of complete annihilation which is hanging over its  head – this being just a symptom and not the real  disease – but because humanity is devoid of those vital values which are  necessary not only for its healthy development but also for its real progress. Even the Western  world realizes that  Western civilization is unable to present any healthy values for the guidance of mankind. It knows that it does not possess  anything which will satisfy its  own conscience and justify its existence… “

“It is necessary for the new leadership to preserve and develop the material fruits of the creative genius of Europe, and  also to provide mankind with such high ideals and  values as have so far remained undiscovered by mankind, and which  will also acquaint humanity with a way of life which is harmonious with human nature, which positive  and constructive,  and which is practicable.”

Islam is the only system which possesses these values and this way of life.

“If we look at the sources and foundations of modern ways of living, it becomes clear that the whole world is steeped in  Jahiliyya (pagan ignorance of divine guidance), and  all the marvellous material comforts and high-level inventions do not  diminish this Ignorance. This Jahiliyya is based on rebellion against God’s sovereignty on earth: It  transfers to man one of  the greatest attributes of God, namely sovereignty, and makes some men lords over others. It is now not in that simple and  primitive form of the  ancient Jahiliyya, but takes the form of claiming that the right to create values, to legislate rules of  collective behavior, and to choose any way of life rests with men, without  regard to what God has prescribed. The result  of this rebellion against the authority of God is the oppression of His creatures…”

“The Islamic civilization can take various forms in its material and organizational structure, but the principles and values on  which it is based are eternal and unchangeable.  These are: the worship of God alone, the foundation of human  relationships on the belief in the Unity of God, the supremacy of the humanity of man over material things,  the  development of human values and the control of animalistic desires, respect for the family, the assumption of the vice- regency of God on earth according to His  guidance and instruction, and in all affairs of this vice-regency, the rule of God’s  law [al-Shari’a] and the way of life prescribed by Him… “Is JAZZ de ontkenning van de Goddelijke wet?Het obstakel dat contact tussen religieuze eenheidsdenkers en moderne democraten van elkaar gescheiden houdt is ‘de  Goddelijke wet’. Islamisten zeggen dat die wet  ‘de Sharia’ is, Amerikanen zeggen dat die wet ‘geld en macht’ is, en  humanisten (in het evangelie ‘mensenzonen’ genoemd) zeggen dat die wet de Universele Verklaring van de Rechten van  de Mens behoort te zijn.
Als anarcholiberaal denker kies ik voor het humanisme, omdat het humanisme ook plaats inruimt voor de dierlijke  kant van de mens, een kant die volgens QUTB  vooral tot uiting komt in de Amerikaanse JAZZ-muziek – muziek die al  vanaf mijn jeugd een ereplaats inneemt in mijn spirituele bestaan. De omschrijving van QUTB – ‘jazzmuziek is alleen maar luidruchtige dierlijke muziek’ – spreekt me dan ook niet bijzonder aan. Sociaal zijn is leuk, maar wanneer je binnen die sociale wereld een zwijgende, superfatsoenlijke heilige boon moet zijn, dan gaat de lol van het sociaal moeten zijn er al snel af… Ik voel me daarom meer aangetrokken tot de religiositeit van de rock & roll zanger CLIFF RICHARD, die op pragmatische wijze stelde: “Waarom zou de Duivel alleen de lekkere dingen in het leven mogen bezitten?”“The American is primitive in his artistic taste, both in what he enjoys as art and in his own artistic works. Jazz music is his  music of choice. This is that music that the  Negroes invented to satisfy their primitive inclinations, as well as their desire to  be noisy on the one hand and to excite bestial tendencies on the other. The American’s  intoxication in jazz music does not  reach its full completion until the music is accompanied by singing that is just as coarse and obnoxious as the music itself.  Meanwhile,  the noise of the instruments and the voices mounts, and it rings in the ears to an unbearable degree… The  agitation of the multitude increases, and the voices of approval  mount, and their palms ring out in vehement, continuous  applause that all but deafens the ears.” (Uit Qutb’s artikel: Amerika zoals ik het heb gezien)

Advertenties

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: