De ont-oudering van George W. Bush

een astrologische visie op macht en politiek

George W. Bush, ooit president van wat ‘het machtigste land op aarde’ wordt genoemd, is een ‘watje’. Daar kan de arme ziel ook niks aan doen, omdat hij (vanuit astrologisch oogpunt bezien) als ‘watje’ geboren is. Je bent wat je bent en je kunt een hoop veranderen aan jezelf, behalve datgene wat je werkelijk bent.
Daarom zeggen alle wijsheid-scholen dat je niet moet proberen iemand anders te worden, nee, alles wat je moet doen is het herstellen van je wezenlijke zelf, een zelf dat door de opvoeding ontdaan is van zijn kinderlijke volledigheid, zodat mensen proberen een gevoel een heelheid te ontlenen aan een surrogaatidentiteit: de nationaliteit, het geloof, de politiek, etc…

Despoten en tirannen ontkennen die pessimistisch-fatalistische waarheid, die het fundament is van het gnostisch-astrologische wereldbeeld, een wereldbeeld dat zowel statisch (fatalistisch: je bent wat je bent) als dynamisch (voluntaristisch: je moet weer echt en/of volledig worden) is.

Het fatalisme stelt dat alles wat is ‘is’ (moet zijn), zodat je alleen maar iets kunt veranderen door uitgaande van het eeuwig bestaande te streven naar een zodanige ‘verbetering’ van de mens, dat controle en beheersing mogelijk zijn. Daarbij worden differentiatie en pluralisering van de samenleving, gebaseerd op de liberale (anti-collectivistische) gedachte dat een vrij spel van krachten corrigerend werkt, als belangrijke hulpmiddelen aangeprezen.

Het fatalisme van het gnostisch-astrologische (oriëntaalse) wereldbeeld is de centrale pool waaromheen het joods-christelijke denken (waar George Bush de vertegenwoordiger zegt te zijn) zich afspeelt – of beter gezegd: af behoort te spelen.
Christelijke zionisten echter (mensen die Christus ondergeschikt maken aan een politieke ideologie) hebben het fatalistische (astrologen zeggen: Saturnale) wereldbeeld van het oriëntalisme aan diggelen geslagen en sterk de nadruk gelegd op een primitief voluntaristisch wereldbeeld.

Voluntarisme is geloof in de vrije wil van de mens, een geloof dat primitief wordt gemaakt door mensen die er dwang aan koppelen: ‘wie iets wil zal door positief denken en handelen alles kunnen bereiken wat hij wil’ – een opvatting die in Nederland o.a. wordt uitgedragen door de Goeroe van het positieve denken Emile Ratelband, een sterk door het teken SCHORPIOEN beïnvloede man (ascendant: Schorpioen, Pluto in huis 10) die niet begrijpt dat de blinde wil van de een tot slavernij van de ander leidt.

Astrologisch gezien kan het dwingerige, anti-Saturnale voluntarisme van Ratelband geschaard worden onder de tekens Boogschutter (Jupiter=positief denken) en Schorpioen (Pluto=dwingen en afdwingen).

Die voluntaristische dwingelandij is (vanuit gnostisch-astrologisch gezichtspunt bezien) de tegenpool van het fatalistische conservatisme van een God aanbidt die tegen zijn profeet (Mozes) zegt: “IK BEN IK BEN”, waaruit je de morele opdracht af kunt leiden dat een mens degene moet zijn die hij is, een conservatieve taakstelling die religie koppelt aan al die religieuze en filosofische wijsheid-stromingen die zelfkennis en zelfontplooiing zien als de weg naar geestelijke bevrijding.
Wijsheid en conservatisme, zo kun je stellen, horen bij elkaar. Conservatieven geloven in de waarde van het bestaande. Alles wat bestaat (is) moet blijven bestaan, een opvatting die recht doet aan de religieuze opvatting dat God degene is die altijd gelijk blijft aan zichzelf.

Het is daarom merkwaardig dat conservatieve christenen (zoals George Bush), die zich aangetrokken voelen tot een conservatieve ‘Ik ben Ik ben’-God, hun ziel en zaligheid verkopen aan een stel dwingerige voluntaristen, die de volstrekte ontkenning vormen van het Saturnale denken dat hoort bij Mozes (‘Ik ben Ik ben’) en bij Jezus (‘niemand zal tot de Vader – lees: Saturnus – komen dan door mij’).

Op de website ‘Americans against world empire’ worden aan de christelijk-zionistische voluntaristen (die zichzelf eigenlijk niet ‘conservatief’ zouden mogen noemen) de volgende eigenschappen gekoppeld:

1) Verlangen naar een wereldrijk waarin de eigen groep de macht bezit.
2) Ondergeschikt maken van het internationale recht aan Amerikaans-Israelisch eigenbelang. Zolang Amerika de machtigste natie kan het de rechten van anderen negeren en op eigen kracht verder gaan.
3) Weinig respect voor constitutionele rechten. Zodra de belangen van de elite in het geding zijn zullen die rechten worden ingeperkt, vanuit de opvatting dat handhaving van de eigen machtspositie belangrijker is dan welke filosofie of religie ook.
(Joe Sobran writes, “they have little interest in any conservative philosophy or principles — traditionalsim, constitutionalism, limited government, free market economics or Christian civiliation itself.”)
4) Ontkenning van het recht van de Palestijnen op een eigen staat. En als gevolg daarvan de nadruk leggen op militaire kracht, omdat het recht van de ander alleen met bruut geweld vernietigd kan worden.
5) Vernietiging van de vrije, open Amerikaanse samenleving waarin de gelijkheidsgedachte centraal stond en een terugkeer naar 19e eeuwse ‘bloed en ijzer’ theorieen.

Opvallend daarbij is dat de moraal (die binnen het Saturnale denken altijd centraal heeft gestaan – Saturnus is de planeet van het geweten) een ondergeschikte rol inneemt. Waar het om gaat is macht te veroveren die in dienst moet worden gesteld van een vrijheidsideaal, dat voorbijgaat aan het democratische principe van de differentiatie, waarop de vrije staat Amerika is gebouwd.
Amerika, gezien als vrije, open samenleving, is ‘eenheid in verscheidenheid’, hetgeen betekent dat je nooit het altruïstische principe van de vrijheid mag koppelen aan het egoïstische principe van de dwang.

Neoconservatieven (primitieve voluntaristen die vrijheid koppelen aan macht en dwang) willen op een egoïstische manier vrij zijn. Vrij is diegene die macht en kapitaal bezit. Daarom moet Amerika twee waarden uitdragen: Militarisme en kapitalisme.
Saturnale geesten (ernstige mensen die altijd conservatief zijn, gebonden aan een verleden dat ons leert wat het heden is) weten dat militarisme en kapitalisme nooit in de geschiedenis van de mensheid geestelijke waarden zijn geweest. Zij kijken daarom vol verbazing naar al die christenen en zionisten die zo graag morele waarden willen verdedigen en ze leggen hen die ene pijnlijke Saturnale vraag voor: “Geloven jullie in een God die eeuwig aan zichzelf gelijk blijft”?

Militarisme en kapitalisme zijn anti-Saturnale krachten, de absolute ontkenning van het conservatisme dat hoort bij de Mozaïsche ‘Ik ben ik ben’-filosofie.
Militarisme en kapitalisme vernietigen het morele denken (en daarmee traditionele christelijke waarden), hetgeen betekent dat mensen die het militarisme en het kapitalisme momenteel als allerhoogste waarden verheerlijken in feite anti-religieuze mensen zijn, nihilisten die staan voor de vernietiging van de Vader-God, vernietiging van de naar rechtvaardigheid verlangende profeten en venietiging ook van wat christelijke zionisten ‘de Messias’ noemen.

Die Messias is een merkwaardige constructie. Hij is een twee-eenheid, een Saturnale, lijdende humanist (Jezus aan het kruis, Mozes in de woestijn), en een naar macht en rijkdom verlangende feestvierder (de voluntarist – de gouden kalf aanbidder).
In de jaren zestig werd de Saturnale lijdende mens (de filosoof, de existentialist, de chanson- en bluesaanbidder) van het wereldtoneel verdreven en vervangen door de naar macht en rijkdom verlangende feestvierder, een egoïstische voluntaristische maakbaarheiddenker die via dwang de wereld naar zijn hand wil zetten.

Het primitieve voluntarisme leidt ertoe dat die twee werelden uit elkaar worden gescheurd. Bij het utopische vrijheidsverlangen hoort een eeuwig aan het kruis hangende Jezusfiguur. Waar de Saturnale wijsheidmens aan het kruis hangt daar heerst de vrijheid van het egoïsme.
Egoïsten wentelen het lijden af op zondebokken. De een wordt rijk gemaakt, de ander moet honger lijden, een situatie waar een echte conservatieve denker natuurlijk nooit mee akkoord zal gaan, helemaal al niet wanneer hij het element ‘compassie’ toevoegt aan zijn conservatisme, zoals George Bush dat ooit wilde (‘I am a compassionate conservative’ – ik wil mijn hart laten spreken…).

Conservatisme en compassie zijn de vijanden van ongelimiteerd egoïstisch en dwingerig voluntarisme. Conservatisme gelooft in de waardigheid van elk mens, terwijl compassie er zorg voor dient te dragen dat geen enkel mens van zijn waardigheid wordt beroofd.
Dat is de reden waarom George W. Bush in zijn hoedanigheid van christelijk zionist een vijand van ‘het joods-christelijke’ denken genoemd moet worden, een denkwijze waarbinnen het Saturnaal-fatalistische Vader-denken de waarde van het jezelf zijn benadrukt.

George Bush is als president nooit zichzelf geweest. Zijn beleid was gericht tegen conservatieve Saturnus-waarden en tegen humanistische, op zorg en compassie gerichte Maan-waarden.
Saturnus en de Maan – de astrologische vader en moeder – zijn in de goot geworpen en vervangen door de egoïstisch gemaakte voluntarist Jupiter en de onvrijheid scheppende dwingeland Pluto, die zonder ouderlijke controle weinig meer zijn dan kleine verwende kinderen die in een moraalloze wereld onvermijdelijk op het verkeerde pad geraken – zoals de imperialistische machtspolitiek van Amerika overduidelijk heeft aangetoond.

Zie ook: De horoscoop van George W. Bush

Over Wim Duzijn
Astroloog, Anarchist, Schrijver. Voor meer info daarover. Zie mijn website: www.wimduzijn.nl

13 Responses to De ont-oudering van George W. Bush

 1. Een heel karwei om te lezen, maar er staat veel in, waar ik het eens mee ben.

 2. Wim Duzijn says:

  Als je iets serieus uit wil leggen ANTOINETTE kun je niet volstaan met wat populistische kreten. Daar heb ik me op het VK-blog steeds zo aan ge-ergerd. Een probleem terug brengen tot een paar ‘one-liners’ en dan daarover ruzie maken met z’n allen.
  Bovendien kun je uit een lang artikel die zaken pikken die je aanspreken. Waar het om gaat is dat een artikel je aan het denken zet. Vooral wanneer het over ‘moraal’ gaat.

 3. Wim Duzijn says:

  En je kunt natuurlijk altijd even een JAZZ-blogje bezoeken om naar wat mooie muziek te luisteren…

 4. blutch1 says:

  Het voordeel van een lang blog is dat de omschrijving van wat je bedoelt duidelijker wordt, het nadeel is dat er moeilijker commentaar op te leveren is.
  Kapitalisme bv wordt hier gebruikt in een vorm die geen recht doet aan het kapitalisme. Wat feitelijk beschreven wordt is corporatisme.
  Kapitalisme op zich heeft een zeker evenwicht in zich dat door corporatisme teniet wordt gedaan.
  Bush was dan ook een corporatist en geen kapitalist.
  Overigens is kapitalisme strijdig met militarisme. Dat dit niet wordt gezien is te wijten aan het verkeerd gebruik van de termen en het veelvuldig gebruik van deze termen tesamen.
  Voor het onderscheid zou het aanbevelenswaardig zijn de Oostenrijkde school te bestuderen.

  • Wim Duzijn says:

   Binnen de kapitalistische wereld van de neoconservatieven staat geld in dienst van een kleine machtsgroep die er vanuitgaat dat de moraal koopbaar is. Je koopt de media, je koopt de opinievormers, kortom: je schept moraal via geld. Kapitalisme is dus primair geld vergaren en kapitaalopeenhoping – precies waar KARL MARX ook op wijst. Dat heeft met corporatisme niet zoveel te maken. Corporatisme is veeleer een fascistisch begrip, uitgaande van het idee van de staat als een soort levend organisme, waarin zoiets als een ‘volksgeest’ bestaat. Elitair kapitalisme kent alleen een ‘geest’ toe aan de eigen groep. Neoconservatieven hebben in feite maling aan ‘het volk’. Dat is mogelijk ook de reden waarom ze het individualisme verdedigen. Een versplinterde groep mensen vormt geen bedreiging voor de eigen groep…

   In mijn betoog staat GEORGE BUSH centraal en die was en is het verlengstuk van de NEOCONSERVATIEVEN.

 5. blutch1 says:

  Als je het kapitalisme slechts beschouwd binnen de wereld van neoconservatieven is elke verdere discussie plat geslagen.

  • Wim Duzijn says:

   Dit blog gaat over George Bush en het neoconservatisme. Daar hoort een bepaalde vorm van kapitalisme bij. Jij plaatst er een andere vorm van kapitalisme naast en eist van mij toe te geven dat die vorm de enige vorm van kapitalisme is. Dat is niet juist. Kapitalisme kent meerdere gedaanten. De gedaante die ik hier onder de aandacht breng val ik aan.

 6. blutch1 says:

  Het naar eigen inzicht veranderen van de betekenis van begrippen draagt niet bij tot de duidelijkheid van het betoog. Het is een beetje de redeneertrant die Halsema ook hanteerde, eerst de vraag van de opponent zo herhalen en net naast de betekenis plaatsen zodat vol in de aanval gegaan kon worden op de vermeende stelling. Zo kun je erg goedkoop je eigen gelijk halen.

  • Wim Duzijn says:

   Je stelt je erg onredelijk op BLUTCH. Ik ben de genuanceerdheid zelve. Je zou best een algemene omschrijving van het kapitalisme kunnen geven, maar het probleem is dat de mensen die ‘het kapitalisme’ verdedigen lak hebben aan die algemene omschrijving. Daarom moet je wanneer zij het begrip kapitalisme hanteren rekening hhouden met de interpretatie die zij dat begrip meegeven. Lijkt me toch voor de hand liggend. Als neoconservatieven kapitalisme koppelen aan individualisme (onder invloed van de objectivistische filosofe AYN RAND) dan kun je er niet zonder meer het aan het fascisme ontleende begrip ‘corporatisme’ aan verbinden. Fascisten ontkennen de waarde van het individu.

   Als je dan al een algemene definitie wilt gebruiken, dan zul je alleen die eigenschappen moeten noemen die alle groeperingen gemeen hebben.

 7. blutch1 says:

  Het is jammer omdat je andere begrippen als voluntarisme, fatalisme en neoconservatisme zo duidelijk omschrijft.

 8. Wim Duzijn says:

  Nog een keer dan, want anders blijven we maar door zeuren… Ik veroordeel in dit artikel die vorm van kapitalisme die ASOCIAAL genoemd kan worden. Ont-ouderlijking van het gezag. Je hebt ook een vorm van kapitalisme die er van uitgaat dat de vrije markt in dienst staat van de gemeenschap. Bij ont-ouderlijking ontstaat een vorm van kapitalisme waarbij geld en macht vergaren in dienst staat van eigenbelang. Een simpel economisch systeem wordt een onderdrukkend ideologisch systeem. Hierboven als volgt getypeerd:

  1) Verlangen naar een wereldrijk waarin de eigen groep de macht bezit.
  2) Ondergeschikt maken van het internationale recht aan eigenbelang.
  3) Weinig respect voor constitutionele rechten.
  4) Ontkenning van de rechten van anderen.
  5) Vernietiging van de vrije, open samenleving waarin de gelijkheidsgedachte centraal staat.

  De vraag wat kapitalisme IS of ZOU MOETEN zijn stel ik hier niet aan de orde. Ik veroordeel wel dat kapitalisme (door sommige mensen roofkapitalisme genoemd) dat werd verkondigd door George Bush en de neoconservatieven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: